Насоки за родители, на които им предстои да се установят в чужбина или вече живеят на територията на друга държава

Най-чувствителните въпроси, чието решаване изисква и намеса на органи на различни държави, членки на Европейския съюз (ЕС), се оказват тези за правата на децата и родителите, установили се по различни житейски причини на територията на конкретна държава. Законните представители на малолетните и непълнолетни лица следва да знаят, че в случаи на родителски конфликт или при налагане на мерки за закрила на децата, решенията се вземат от органите на държавата по обичайното местопребиваване на родителите и децата, като се прилага правото на тази държава, а не правото, според гражданството.

Родителите носят отговорност за възпитанието, образованието и имуществото на децата, както и могат да ги представляват пред закона. Преди да се устроят в чужбина, родителите следва да се ръководят от някои конкретни насоки, а именно:

 • Необходимо е предварително да се информират относно традициите, обичаите и ценностната система на конкретната държава, в която ще пребивават и да се придържат към тях;
 • Следва да се запознаят със законодателството в областта на закрила на детето и нормативните актове относно правата и задълженията на родителите в съответната държава;
 • Да се има предвид, че всяко едно действие, което влияе негативно на психо-емоционалното състояние на детето, е акт на насилие над него. Насилието се наблюдава в различни форми – физическо, психическо, сексуално, като пренебрегването и занемаряването също са акт на насилие;
 • Правилата за упражняването на родителските права и правото на посещения са различни във всяка страна от ЕС. Всички страни от ЕС обаче признават, че децата имат право на лични отношения и с двамата си родители, дори ако те живеят в различни страни;
 • Когато поведението на родителя представлява опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето – в тези случаи е налице виновно поведение на родителя и се пристъпва към рестриктивни мерки спрямо него;
 • Висшите интереси на детето са първостепенно съображение във всички действия, отнасящи се до децата, независимо дали са предприети от обществени или частни институции за социално подпомагане, от съдилищата, административните или законодателните органи.;
 • Международните документи, които се прилагат в случаи на деца са:
 • Регламент №2201/2003 г., относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност;
 • Хагска конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 година
 • Хагска конвенция за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване от 1996 г.

За повече информация, моля обръщайте се към консулските служби на Българските дипломатически представителства в чужбина или отправете своите сигнали към Държавна агенция за закрила на детето във формата за сигнали на сайта на ДАЗД: www.sacp.government.bg

Национална информационна кампания за правата на детето

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) реализира Национална информационна кампания за популяризиране на правата на детето. Нейният старт бе даден на 01 юни – Деня на детето.

Целта на инициативата е да се повиши обществената осведоменост и ангажираност относно закрилата на всички деца и да се популяризират възможностите за сигнализиране при дете в риск.

Кампанията стартира с разпространение на информационни плакати и стикери, които ДАЗД предоставя на всички училища, детски градини и центрове за личностно развитие в страната.

Създадени са специални видео и аудио клипове, които могат да се използват и като учебни обучителни материали.

Необходимостта от специална защита на правата на децата е провъзгласена в Конвенцията на ООН за правата на детето, приета през 1989 г.. С този документ страните се ангажират да дадат на детето всичко най-добро и в своите действие да се ръководият от най-добрия интерес на младите хора. Република България ратифицира Конвенцията през 1991 г.

Съветът на децата вече има свое лого

Специална комисия избра победителя в конкурса за лого на Съвета на децата. Предложението на ученика от гр. Карнобат Абдулуахаб Фахир Жабаси единодушно бе класирано на първо място.

Момчето дори е описало по какъв начин неговото лого е свързано с дейността на детския консултативен орган към председателя на ДАЗД: „Стилизираното глухарче е символ на детските мечти и копнежи, на приятелството. Малко цвете, което разпръсква щастие и надежда. Но може да бъдат и деца, седнали около маса, на различна възраст, с различни съдби, със свои мечти и мнения, обединени от обща кауза – да споделят своя опит и заедно да намерят решение на проблемите. Добитата мъдрост и ползотворните идеи ще се разпръснат, за да засеят зрънцето на надеждата“.

Второ място е за творбата на 9-годишния Георги Димитров от ОУ „Братя Миладинови“, гр. Бургас. А трето – за предложението на Петя Димитрова (7 г.) от гр. Русе.

Специална грамота ще бъде връчена на ОУ „Братя Миладинови“, гр. Бургас, за най-много подадени рисунки.

Комисията за избор на лого бе съставена от представители на Съвета на децата, преподаватели по изкуствата в средното и висшето образование и експерти. Оценките на журито се базират на следните критерии:

 • основен – интерпретация на темата /идеен замисъл и яснота на посланието/;
 • креативност и оригиналност на творбата;
 • универсалност на посланието.

Целта на конкурса беше широк кръг от деца да се запознаят с дейността на Съвета на децата и да визуализират по най-добрия начин неговата същност и роля в живота на младите хора в страната.

Награждаването на победителите ще се проведе до края на м. юни 2018 г.

Информация за резултати от извършена планова проверка в център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с уврежадиния №4, гр. Ловеч

/ In Резултати от проверки / By Галина Тимова / Коментарите са изключени за Информация за резултати от извършена планова проверка в център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с уврежадиния №4, гр. Ловеч

Информация за резултати от извършена планова проверка в център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, гр. Габрово, кв. “Борово”, ул. “Мирни дни”№1 А

/ In Резултати от проверки / By Галина Тимова / Коментарите са изключени за Информация за резултати от извършена планова проверка в център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, гр. Габрово, кв. “Борово”, ул. “Мирни дни”№1 А

Д-р Елеонора Лилова бе почетен гост на национална конференция за репродуктивните проблеми сред младите

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), д-р Елеонора Лилова, бе почетен гост на Национална конференция „Причини за нарушаване репродуктивните функции при младите хора и пътища за преодоляването им” , организирана от КНСБ и „Ротари клуб” Възраждане.

На конференцията се обсъдиха мерки срещу проблеми на репродуктивните функции сред младите. Това се очертава като фактор, пряко влияещ върху демографската криза в страната.

Според статистиката близо 250 000 семейства у нас имат репродуктивни проблеми.

/ In Пресцентър / By Галина Тимова / Коментарите са изключени за Д-р Елеонора Лилова бе почетен гост на национална конференция за репродуктивните проблеми сред младите

Д О К Л А Д „Мониторинг на прилагането на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция”

/ In Доклади и отчети, Политики / By Галина Тимова / Коментарите са изключени за Д О К Л А Д „Мониторинг на прилагането на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция”

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ на основание чл.10а, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител за 1 бройка за длъжността „младши експерт“ в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“

 

Документите се подават до 12:00 ч. на 15.06.2018 г. на адрес: София 1051, ул Триадица 2

/ In Кариери / By Галина Тимова / Коментарите са изключени за ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ на основание чл.10а, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител за 1 бройка за длъжността „младши експерт“ в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“

ДАЗД бе домакин на междуинституционална среща по норвежкия и други случаи, свързани с български деца в чужбина

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), д-р Елеонора Лилова, бе домакин на координационна среща по зачестили случаи на български граждани, декларирали проблеми със социалните служби в Норвегия и други страни. Повод на събирането бе жалбата от г-жа Цветелина Уланд, която потърси съдействие от българските институции за защита правата на двете й деца, които са норвежки и български граждани. На 25.04.2018 г. децата й са били изведени от семейството от органите за закрила на детето в Кралство Норвегия и са настанени в различни приемни семейства.

На срещата се обсъдиха механизми за синхронизирани действия на институциите по тези случаи, както и превантивните мерки, които следва да се предприемат за информирането на българските граждани, отглеждащи децата си в чужбина. Г-жа Уланд присъства на срещата и пое ангажимент да предостави всички документи, свързани със съдебните дела, които води в Норвегия. Органите по закрила на детето ще използват всички правни и дипломатически механизми за защита правата на двете деца.

Участие в работната среща взеха заместник-омбудсмана доц. д-р Диана Ковачева, заместник-министъра на външните работи г-н Георги Георгиев,  г-н Димитър Арнаудов, директор на Дирекция „Консулски отношения“, г-жа Мария Спасова, директор на Дирекция „Права на човека“ в Министерство на външните работи,  г-жа Милена Първанова, директор на Дирекция “Международна правна закрила на детето и международни осиновявания”, Министерство на правосъдието и експерти от ДАЗД и трите ведомства.

/ In Пресцентър / By Галина Тимова / Коментарите са изключени за ДАЗД бе домакин на междуинституционална среща по норвежкия и други случаи, свързани с български деца в чужбина

ДАЗД и едни от най-известните ютюбъри и хипхопъри направиха незабравимо шоу на детския празник

Иновативното събитието „Д@!ЗДр“ премина при неочаквано добър интерес. Над 2000 деца и техните родители отпразнуваха Международния ден на детето на събитие в “Асикс Арена”, организиран от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД).

Събитието започна точно в 17:20 часа, като сред официалните гости бяха министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, еврокомисарят по цифровата икономика Мария Габриел, зам.-министърът на образованието Деница Сачева, зам.-областният управител на София Живка Първанова, столичният зам.-кмет Тодор Чобанов, председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева, началникът на РУО – София-град д-р, Ваня Кастрева, както и германският евродепутат Юлия Реда. Концертът премина под патронажа на вицепремиера Валери Симеонов, като беше промотиран и от Съвета на децата – органът, който представлява българските деца при създаване на политиките за тях.

Събитието „Д@!ЗДр“  беше открито от председателя на ДАЗД, д-р Елеонора Лилова. Тя призова децата да се държат във виртуалната среда така, както се държат в реалната.

“Когато си в мрежата, не прави на другите това, което не искаш да ти правят на теб”, заяви д-р Лилова. Еврокомисарят Мария Габриел отбеляза, че интернет и онлайн средата ни носят много позитиви – да комуникираме и да показваме таланта си. Тя посочи обаче, че виртуалната среда има страна, свързана с повече отговорности. Нека всички заедно да направим интернет едно по-безопасно място. Нека запазим това, което никога роботите и машините няма да успеят да променят в нас – нашите емоции, креативност и социални отношения, заяви още Габриел.

Евродепутатката Юлия Реда напомни, че не всичко в интернет е прекрасно и че трябва да научим нашите деца да го използват безопасно: “Безопасният интернет трябва да е свързан с образованието и да могат децата да покажат своята креативност чрез него”.

Събитието продължи с участията на Слави “The Clashers”, който в типичния за него стил, бе подготвил топ класация за правила как децата да останат анонимни в интернет. Слави Панайотов е сред най-известните лица в youtube-пространството с повече от четвърт милион последователи. Малко след това Venata и Nikicha1 се качиха на сцената, за да предадат своето горещо послание към феновете си, че агресията в компютърните игри може и да я има, но тя трябва да си остане във виртуалния свят и никога да не се пренася в реалния. Дуетът „Майко Мила!“ имаше неотложен ангажимент във Варна, но тяхното виедопослание бе по майчински топло споделено – репутацията на един човек може да бъде смачкана и от най-безобидна на пръв поглед публикация в интернет. Фишинг измамите и кражбите на профили пък са сред най-често срещаните интернет престъпления и за тях Gothika_47 разказа на феновете си. Евгени Николов, както се казва популярният влогър, сподели тънкости и тайни как може да се избегнат тези проблеми. Преслав Aethelthryth Иванов отправи поучително послание към малчуганите да пишат на кирилица, като по забавен начин представи негативните страни и смешни коментари от интернет пространството, изписани с латински букви. Съветът на децата бе представен от техния председател – Йоана Захариева, съорганизатор на събитието „Д@!ЗДр“, сподели послания, касаещи правата на децата в глобалната мрежа. Типично по влогърски Маги Николова, известна в youtube като Hazel, сподели на феновете си професионални тайни как да бъдат успешни и креативни влогъри. Главен инспектор Михаил Драгоданова от ГДБОП се качи на сцената, за да призове за особено внимание при споделянето на лична информация и снимки, които могат да бъдат интерес на педофили. Той даде ценни съвети на малчуганите в залата как да се предпазят от евентуални посегателства. За финал едни от най-атрактивните любимци на малки и големи, дуетът пред камера и в живота, Християна и Ивайло от Айде Бг, разчувстваха публиката с емоционално видео.

Сцената на концерта беше разтърсена и от пет от най-добрите хип-хоп групи в България – Ex Crew, ShifterZ, VS Dance, Skip a Beat и Еstreia.

 

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=sG-FpwTiP5U

/ In Пресцентър / By Галина Тимова / Коментарите са изключени за ДАЗД и едни от най-известните ютюбъри и хипхопъри направиха незабравимо шоу на детския празник