Д-р Елеонора Лилова взе участие в международна конференция по детско правораздаване

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова участва в конференция „Националната съдебна система като част от Европейския правов ред. Детското правораздаване – предизвикателства и възможни решения“. Събитието е организирано от министъра на правосъдието Цецка Цачева и българския евродепутат Емил Радев. Сред темите, които бяха дискутирани са възможни решения пред националния законодател във връзка с въвеждане на специализирано детско правораздаване, наказателноправни аспекти на правораздаването за деца в национален, европейски и международен план.

Добри практики в международен и европейски аспект бяха представени от Матю Торп, съдия от Великобритания, Гонсало Ферер Амиго, съдия в Окръжен съд Барселона и Мая Грофф от секретариата на Хагската конференция за международно частно право.

Сред българските лектори бяха Даниела Машева, член на ВСС, Богдана Желявска, съдия в СГС, адвокат Анели Чобанова, Борислав Цеков, д-р по конституционно право, член на правния съвет на Президента на Република България.

ДАЗД ще си сътрудничи с дружеството на психолозите

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) ще си сътрудничи с Дружеството на психолозите в България. Това стана ясно на срещата на председателя на ДАЗД д-р Елеонора Лилова с председателя на Дружеството на психолозите д-р Пламен Димитров. Двамата възнамеряват да реализират съвместно национална изследователска програма за развитието и нуждите на децата от 21. век. Основните насоки в нея ще бъдат какво искат децата днес, какво е влиянието на негативните прояви върху тях и какво е възпитанието и личностното развитие. След това ще бъдат направени задълбочени анализи. Изследванията ще бъдат база за създаването на становища, които да послужат за подобряване на политиките за детето в България.

Информация за резултати от извършена планова проверка в център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания “Любов”, гр. Русе

4988_001 

Информация за резултати от извършена проверка по сигнал в основно училище “Отец Паисий”, гр. Русе

4987_001 

Информация за резултати от извършена планова проверка в център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания №6, гр. Ловеч

4986_001

Д-р Лилова се срещна с представителя на Върховния комисариат на ООН

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова се срещна с представителя на Върховния комисариат на ООН Матайс льо Рут. Двамата обсъдиха приемането на координационния механизъм за взаимодействие между институциите и организациите за гарантиране правата на непридружените деца- чужденци, пребиваващи в България. Това се отнася включително и за тези търсещи или получили международна закрила. Документът трябва да се актуализира предвид промените в Закона за чужденците и правилника за неговото прилагане. На следващия Национален съвет за закрила на детето ще направим предложение за продължаване на работата на работната група, която в рамките на 1-2 месеца да изработи промените и да подготви документа за стартиране на съгласувателна процедура и внасянето му в Министерски съвет, заяви д-р Лилова.

Тя информира г-н Рут, че предстои започването на работа по проект за създаването на Център за настаняване на непридружени деца-чужденции. Това е предварително дефиниран проект по Програма „Вътрешни работи“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, където ДАЗД е водеща институция и ще го изпълнява съвместно с Държавна агенция за бежанците и Български червен кръст. По споразумението все още текат съгласувателни процедури, като ДАЗД подготвя и изпраща в срок всички въпроси, свързани с функционирането на Центъра и неговата устойчивост. Надяваме се до средата на годината да се подпише споразумението, посочи Елеонора Лилова. Чрез него ДАЗД се стреми да урегулира нова за България услуга, чрез която ще се създаде възможност за настаняване на деца-чужденци и предоставяне на качествена грижа. Капацитетът за настаняване ще бъде до 50 деца, за срок не повече от 6 месеца. В рамките на проекта ще се изработят методики за работа с тази група деца, механизъм за насочване към услугата, механизъм за насочване към други резидентни услуги, след изтичане на настаняването, взаимодействие с институциите и услугите, финансов стандарт на услугата. От Върховния комисариат на ООН се очаква да помогнат за убеждаване на общността за функционирането на този център и да участват в експертните групи по проекта.

Д-р Лилова поиска от Матайс льо Рут да подпомогнат ДАЗД със създаване на компонент към Националната информационна система, в който да се събират данни за деца, търсещи или получили закрила на територията на България. Освен това да препоръчат  две деца – чужденци, които да участват в работата на Съвета на децата, които да са интегрирани в България и да са на възраст от 13 до 17 години.

Съветът на децата към ДАЗД обявява конкурс за лого

 

РЕГЛАМЕНТ 

за провеждане на

Конкурс за лого на Съвета на децата

Конкурсът се осъществява по инициатива на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето в рамките на инициативите за 01 юни – Международния ден на детето

Предистория

 Какво е предизвикателството?

По време на последното за 2017 г. заседание на Съвета на децата[1] към ДАЗД, членовете му предложиха различни инициативи за популяризиране на правата на децата и въвличане на повече деца към каузите на Съвета. Едно от предложенията им бе организиране на конкурс за лого на националния детски консултативен орган.

 1. ЦЕЛ

 Целта на конкурса е широк кръг от деца да се запознаят с дейността на Съвета на децата и да визуализират по най-добрия начин неговата същност и роля в живота на младите хора в страната.

 1. ОРГАНИЗАТОР

Конкурсът се организира от Държавната агенция за закрила на детето по идея на Съвета на децата.

 ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ И ОБХВАТ НА КОНКУРСА

3.1.   Конкурсът се провежда в периода: 17 април  – 17 май 2018г.

3.2.   Обявяване на наградите: Седмица на детето /28 май – 3 юни 2018 г./

3.3.   Конкурсът е национален и обхваща територията на цялата страна.

 1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

4.1.      В конкурса могат да участват деца и ученици до 18 г.

4.2.      Всяко дете има право да участва с едно предложение.

4.3.    Рисунките трябва да са с размер блок 4 /формат А 4/ или размер 35/50 см. Няма ограничения относно техниката и жанра на творбите. Могат да бъдат изработени с моливи, пастели, флумастери, водни или маслени бои и др.

4.4.      Графичните творби трябва да са с размери максимум 5 МВ и в png формат .

4.5. Рисунката или графичната творба задължително се придружават с талон, който съдържа информация за творбата и данни за обратна връзка:

 • трите имена и възрастта на детето/ученика;
 • име на родител/лице, полагащо грижи за детето;
 • населено място, в което детето живее;
 • адрес за кореспонденция;
 • телефон за връзка с детето и с родителя/лицето, полагащо грижи за детето/преподавателя;
 • електронен адрес на детето и родителя/лицето, полагащо грижи за детето/преподавателя;
 • декларация от родител, че е съгласен творбата на детето му да бъде използвани единствено в кампании/материали на Съвета на децата и на ДАЗД.

Творби без гореизброените данни няма да бъдат допускани до участие в конкурса.

4.8.      Крайният срок за получаване на творбите е 17 май 2018 г.

 • Творбите се изпращат на адрес: Държавна агенция за закрила на детето, гр. София, 1051, ул. „Триадица” № 2 или по електронна поща: sacp@sacp.government.bg.

4.9.  Творбите, с които децата участват в конкурса, не се връщат на авторите.

 1. ВИДИМОСТ

5.1.      Стартирането на конкурса и регламентът за неговото провеждане се обявяват:

 • чрез интернет страницата на Държавната агенция за закрила на дететоwww.sacp.government.bg и чрез вестници, радиа и телевизии по преценка на организаторите;
 • членовете на Съвета на децата също участват в разпространението на информация за конкурса.

5.2.      Организаторите могат да предоставят информация за конкурса в общини, училища, читалища, клубове и школи за деца, социални институции и резидентни услуги за деца, лишени от родителски грижи и други, по тяхна преценка.

5.3.      Победителите от конкурса се уведомяват по телефон/електронна поща или с писмо на посочения за кореспонденция адрес и се оповестяват чрез интернет страницата на Държавната агенция за закрила на детето –

www.sacp.government.bg.

ЖУРИ

6.1.      Подборът и класирането на творбите се осъществява от жури, в състава на което по покана на председателя на Държавната агенция за закрила на детето ще бъдат включени деца от Съвета на децата към ДАЗД и представители на изкуството, психолози и експерти.

6.2.   Решенията на журито са окончателни и неоспорими.

6.3.   Критерии за оценка:

 • основен – интерпретация на темата /идеен замисъл и яснота на посланието/;
 • креативност и оригиналност на творбата;
 • универсалност на посланието.
 1. НАГРАДИ

Авторът на избраното лого ще получи грамота и предметна награда.

 1. 9. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

9.1.      С творбите на участниците могат да се организират изложби.

9.2.      Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират, записват и разпространяват получените творби на участниците, без да заплащат права и обезщетения за това.

9.3.      Творбите не подлежат на връщане и с тях се формира художествен фонд на ДАЗД.

За информация тел.: 02/933 90 65 и 02/933 90 66

[1] Съветът на децата е консултативен орган към председателя на ДАЗД, в който членове са представители на всички административни области, както и на деца от уязвими групи

Председателят на ДАЗД участва в шампионат за деца в риск

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова награди победителите от XXIX Държавен индивидуален шампионат за деца в риск. Той се проведе в комплекс “Спортна София 2000” в Зона Б5. Шампионатът се организира от Спортна федерация за деца в риск и е под наслов “Спортът достъпен за всички деца” и е част от “София – Европейска столица на спорта”. В турнирите участват момчета и момичета от клубовете „Широко сърце” и от домовете за деца, лишени от родителски грижи в страната, ЦНСТ, СУПЦ и ВУИ, на възраст между 12 и 18 години. Първенството привлече близо 300 възпитаници от 20 социални институции, домове за деца в риск и центрове за настаняване от семеен тип в цялата страна.

Консултативен съвет ще взима мерки за работата с деца

От днес към Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) е създаден Консултативен съвет по въпросите на децата. В него влизат външни експерти с консултативни функции с различна тематична експертиза, които в годините са доказали своя авторитет и най-вече са се посветили на работата си с деца. Органът ще се ръководи от председателя на ДАЗД д-р Елеонора Лилова. Съветът се създава, за да подобри и подпомага дейността на агенцията и отговори на динамиката на очакванията на обществото. “Имаме нужда от външна оценка, нови идеи и изработване на Стратегия за развитието на ДАЗД като орган на държавната политика, която да бъде предложена за приемане от Националния съвет за закрила на детето”, заяви д-р Лилова. Целта е да бъдат обединени усилията на всички отговорни институции, ведомства и организации в държавния, регионалния и неправителствения сектор. Време е ДАЗД да не стои в гръб на държавната политика, а да бъде нейното лице, отбеляза още Елеонора Лилова.