Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Адаптацията и ежедневието на децата и младежите в новите резидентни услуги бе обсъдена на среща в гр. Пловдив

10.06.2016г.

<div class="single_news">

Как се промени животът на децата с увреждания, преместени от специализирани институции в новите резидентни услуги, обсъдиха експерти от Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ c ръководители на областни и общински администрации, на регионални и общински структури за социални  услуги за деца от Южен централен район за планиране – областите Пловдив, Пазарджик, Кърджали, Смолян и Хасково. В срещата участваха г-н Трендафил Меретев – изпълнителен директор на Фондация „Лумос“ и г-н Бисер Спиров – ръководител „Обучение и развитие“ във Фондацията, както и управители на ЦНСТ-та от района.

Представени и обсъдени бяха резултатите от проведените в района през октомври 2015 – януари 2016 г. оценки на децата и  младежите с увреждания, които са изведени от специализираните институции в новите Центрове за настаняване от семеен тип и защитените жилища, създадени по проект „Детство за всички“, както и резултатите от контрола и мониторинга на ДАЗД на същите услуги.

„Оценката на промяната в развитието на децата и младежите с увреждания за нас е особено важна, защото именно това е инструментът, с който най-точно да измерим постиженията на процеса на деинституционализацията“, заяви г-жа Евгения Иванова – член на Междуведомствената експертна работна група по деинституционализация и старши експерт в ДАЗД.

По време на дискусията бяха адресирани направените в оценката изводи и следващите стъпки за развитие на услугите в общините.

„В момента, в който държавата планира действията си в следващите пет години в процеса на деинституционализация, всяко мнение, което чуем от вас, работещи пряко с децата и екипите на услугите, е от голямо значение“, подчерта г-н Трендафил Меретев.

15 центъра за настаняване от семеен тип за деца и 2 защитени жилища, в които живеят 155  деца и младежи с увреждания, са изградени на територията на Южен централен район за планиране.

Срещата бе реализирана с активната подкрепа на Областния информационен център в гр. Пловдив.

<em>В края на 2015 година Държавната агенция за закрила на детето, фондация Лумос, Агенцията за социално подпомагане и Националното сдружение на общините в България сключиха споразумение за извършване на оценка на състоянието на над 1200 деца и младежи с увреждания, които са изведени от специализираните институции в новите Центрове за настаняване от семеен тип, създадени по проект „Детство за всички“. Целта на оценката е да сравни развитието на всяко от децата с предишната оценка, изготвена, когато децата са живеели в институциите и да направи изводи по отношение на качеството им на живот в новите услуги. Нашето желание е успехът на изпълняваните проекти и цялостния процес на деинституционализация да бъде оценяван не само по отношение на заложените индикатори, но и по отношение на ефекта, който той има за децата.</em>

[su_slider source="media: 4840,4841"]

</div>