Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Адаптацията на децата от ДДЛРГ в новите услуги бе обсъдена на среща в гр. Велинград

20.02.2015г.

<div class="single_news">

Подготовката на децата от домовете за деца, лишени от родителска грижа /ДДЛРГ/ за нов живот и адаптацията им в центровете за настаняване от семеен тип обсъдиха на среща в гр. Велинград представители на местната власт, регионалните инспекторати по образование, дирекции „Социално подпомагане“, директори на институции и доставчици на социални услуги за деца от областите Пловдив, Пазарджик и Кърджали.

Дискутирани бяха подходи и методи на работа, които да осигурят по-добра грижа и интеграция на момчетата и момичетата от центровете за настаняване от семеен тип и защитените жилища, разкрити в рамките на Операция „Да не изоставяме нито дете”. Мерките, които предприемат общините и новите услуги за по-бързата интеграция на децата, представиха участници от общините Велинград, Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Стамболийски.

„Изключително важно е да планираме следващите стъпки, да оценим възможностите за финансиране от европейските фондове в новия програмен период. Изправени сме пред предизвикателството да осигурим устойчивост на процеса на деинституционализация, да създадем всички условия тези деца да имат равен достъп до здравеопазване, образование и социално включване, да станат част от нашето общество”, подчерта по време на срещата г-жа Жечева.

Няколкогодишния си опит в управлението на социалната услуга - мениджмънт и практика, сподели екипът на ЦНСТ Карлово.

Двудневната регионална среща в гр. Велинград е част от поредица събития за обмяна на опит, организирани в рамките на проект „Детство за всички“, който Държавна агенция за закрила на детето реализира. Целта на регионалните срещи, които ще се проведат в шестте района за планиране, е да се координират и действията на всички участници в процеса на деинституционализация на деца на местно ниво.

&nbsp;

</div>