Актуализация на Националната стратегия за детето 2008 – 2018 г. ще обсъжда НСЗД

02.11.2015г.

<div class="single_news">

Насоки за актуализация на Националната стратегия за детето 2008-2018 г. с цел синхронизирането й с международните документи в областта на закрилата на децата ще обсъди на 31-то си редовно заседание Националният съвет за закрила на детето.

В дневния ред е предвидено да бъдат разгледани още напредъка в областта на детското правосъдие и предизвикателствата пред процедурите за осиновяване, настойничество и попечителство.

За участие в дискусията са поканени г-жа Мая Манолова – омбудсман на Република България, и г-жа Мария Хесус Конде, представител на УНИЦЕФ за България.

Заседанието ще се проведе на <strong>3</strong><strong> ноември /вторник/ от 14.00 часа, в зала № 5 на МТСП. </strong>

<em>Националният съвет за закрила на детето </em><em>има</em><em> консултативни и координиращи функции и се ръководи от председателя на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева. Негови членове са заместник-министрите на труда и социалната политика, правосъдието, външните и вътрешните работи, образованието и науката, здравеопазването, финансите, културата, младежта и спорта, изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане, секретарят на Националната комисия за борба с трафика на хора, представители на Националния съвет по наркотичните вещества, Националния статистически институт, Националния осигурителен институт, Националното сдружение на общините в Република България, секретарят на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и членове на неправителствени организации.</em>

</div>