Актуализиран е съставът на Националния съвет за закрила на детето

06.03.2015г.

Със заповед на председателя на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева е актуализиран съставът на Националния съвет за закрила на детето /НСЗД/.

НСЗД, съгласно Закона за закрила на детето, е консултативен орган и подпомага председателя на Държавната агенция за закрила на детето при разработването и изпълнението на Националната стратегия за детето и Националната програма за закрила на детето; подпомага синхронизирането на нормативната уредба в областта на закрилата на детето; дава предварително становище по проектите за нормативни актове, които съдържат разпоредби, свързани с правата на децата, преди внасянето им в Министерския съвет; осъществява наблюдение и прави предложения за промени в целите и дейностите по изпълнение на национални, регионални и международни програми в областта на закрилата на детето в съответствие с приоритетите и програмите на Европейския съюз.

Членове на НСЗД са 8 заместник-министри - на труда и социалната политика, правосъдието, външните работи, образованието и науката, здравеопазването, вътрешните работи, финансите, културата, физическото възпитание и спорта, изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане, секретарят на Националната комисия за борба с трафика на хора, представител на Националния съвет по наркотичните вещества, заместник-председател на Националния статистически институт, управителят и подуправителят на Националния осигурителен институт, секретарят на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и отговорен представител на Националното сдружение на общините в Република България, както и представители на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, свързана със закрила на децата.

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/sastav-natsionalen-savet…; download="all" viewer="google"]