Актуализиран е съставът на Междуведомствената експертна работна група по деинституционализация

02.02.2015г.

<div class="single_news">

Със заповед на министър-председателя е актуализиран съставът на Междуведомствената експертна работна група за координация на изпълнението на Плана за действие към Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”. Съпредседатели са зам.-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров и председателят на ДАЗД Ева Жечева. В нея са включени представители на ангажираните с процеса на деинституционализация държавни органи /МТСП, МЗ, МФ, МРРБ, МЗХ, ДАЗД, АСП/, НСОРБ, УНИЦЕФ, ръководителите на всички проекти от Плана за действие и пет неправителствени организации.

Експертната работна група осъществява пряко наблюдение на дейностите по проектите, включени в Плана за действие; осигурява координацията с държавните институции и с другите организации, ангажирани по Плана за действие, както и координацията между всички проекти.

Председателят на ДАЗД и съпредседател на експертната група г-жа Ева Жечева ще предложи на първото й заседание да бъде разгледан проекта за ІV Мониторингов доклад за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”.

</div>

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.