АПЕЛ КЪМ ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, УЧАСТВАЩИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 ЮЛИ 2021 Г.

АПЕЛ КЪМ ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, УЧАСТВАЩИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 ЮЛИ 2021 Г.

02.07.2021г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По повод зачестилите сигнали, постъпващи в Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), относно използване на различни агитационни материали от деца в хода на предизборната кампания за народни представители в 46-то Обикновено народно събрание на Република България, отново се обръщам с апел към лидерите на партии и всички останали участници в нея, да съхраним децата като не ги въвличаме в политическа агитация и използваме за политически цели. Нека поставим интересите на децата и правата им над всички други цели!

В Конституцията на Република България е регламентирано, че политическите цели и политическите дейности са присъщи само на политическите партии. Законът за закрила на детето регламентира, че „всяко дете има право на закрила срещу въвличане в политически, религиозни и синдикални дейности” (чл. 11, ал. 4). 

Отговорността да не се допуска въвличането на деца в обществено-политическите процеси и събития, неприсъщи за детската възраст и противоречащи на принципите за закрила на детето, е споделена. Съгласно чл. 18 от Конвенцията на ООН за правата на детето, както и Закона за закрила на детето прокламират, че родителите имат първостепенна роля за отглеждането и развитието на детето и висшите му интереси са тяхна основна грижа. Право на родителите е да изразят съгласие или отказ за разгласяване на сведения и данни за децата им, включително и за публикуване на снимки, указано в разпоредбата на чл. 11а, ал. 1 от Закона за закрила на детето. Ролята на държавата е да съдейства на родителите при реализирането на отговорности им за осигуряване на адекватна закрила и грижа за децата и подходящ стандарт на живот. Следва да напомня, че е необходимо и съгласието на родителите за разгласяване на сведения и данни за техните деца, включително за публикуване на снимки с тях.

Всички знаем, че предвид своето любопитство, неопитност и стремеж към подражание на възрастните, децата стават уязвима на влияние аудитория, поради което се нуждаят от закрила от въвличане в дейности, които биха имали негативни последици за тях. Заради своята незрялост и степен на развитие, децата не биха могли да разберат правилно политическите идеи и без да осъзнават копират поведението на възрастните, което може да бъде интерпретирано като отправяне на политически послания към обществото.  

В тази връзка и предвид разпоредбите на чл. 11, ал. 4 от Закона за закрила на детето, моля да обърнете внимание на Вашите структури по места да не се допуска нарушение на цитираната норма и да не се въвличат деца в политическа дейност, каквато е агитацията.

От страна на ДАЗД е изградено много добро сътрудничество с Централната избирателна комисия, която има правомощията да съблюдава за спазването на условията, организацията и реда за произвеждане на изборите в Република България, съгласно Изборния кодекс, като своевременно се обменя информация за всички случаи, касаещи деца.

Обръщам се към всички участници в предизборната кампания, да не се използват деца за преследване на политически цели, включително за пряка или косвена агитация. 

Вярвам, че с общи усилия ще съумеем да съхраним личния живот на всяко дете, неговото благополучие и да гарантираме правото му на ненамеса в него. 

 

Д-Р ЕЛЕОНОРА ЛИЛОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАЗД