Близо 60 проверки са извършени от експертите на Главна дирекция „Контрол по правата на детето“  от април до юни тази година

Близо 60 проверки са извършени от експертите на Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ от април до юни тази година

17.08.2022г.

Близо 60 са извършените проверки от Държавната агенция за закрила на детето за периода май-юни 2022 г., като най-голям брой от тях са свързани с насилие над дете. 18 от инспекциите са по сигнал, 32 планови и 7 последващи. 9 образователни институции – 7 училища и две детски градини са проверени след сигнали постъпили в Държавната агенция за закрила на детето, вследствие на което са констатирани пропуски и са дадени задължителни предписания за отстраняването им. Част от тях са свързани с подобряване сформирането на координационен съвет за противодействие на тормоза и насилието, също така предписания са дадени и за  незабавно разглеждане на сигнали за насилие и вземане на конкретни решения за превенция и интервенция и др.
„Извършването на проверки е начин да подкрепим работата в детските градини и училищата и да подпомогнем отстраняването на пропуските на места. Те са важни не само, за да сме сигурни в гарантирането на сигурна и безопасна среда за децата, но и за да може и всички, които се грижат за тях, да бъдат правилно насочвани и при необходимост методически подкрепени в работата им“, заяви д-р Елеонора Лилова, председател на ДАЗД.
През второто тримесечие на 2022 г. Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ провери и 20 кризисни центъра, в които са настанени деца. Целта е да се инспектира осигуряването на сигурна и безопасна среда за децата, жертва на насилие, както и как се работи за тяхното психическо и физическо възстановяване.
Извършени са проверки и в Центъра за прием на обаждания на НТЛД 116 111, като се инспектират документите за постъпилите обаждания, установява се броя на служителите на смяна, прослушват се произволно избрани разговори, наблюдава се работата на консултантите и се водят беседи с тях и координатора на линията.  
След извършените проверки са издадени са издадени 37 бр. задължителни предписания със 126 конкретни мерки, придружени с писмени методически указания за изпълнението им и механизъм за взаимодействие между отговорните институции. За периода са съставени 2 броя акта за установяване на административни нарушения. От експертите в Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ са дадени 2 предложения за търсене на дисциплинарна отговорност за случаи, в които преподаватели са нарушили Етичния кодекс на работа с деца. Издадени са 6 броя наказателни постановления от председателя на ДАЗД със съставени 6 акта за установяване на административно нарушение.
През второто тримесечие на 2022 г. е организирана кризисна интервенция на пострадало дете и родителите му, както и на ученици от две училища в гр. Свиленград, във връзка с тежък случай на насилие над дете от други деца. Кризисната интервенция е по постъпила спешна заявка от страна на ДАЗД. Във връзка със случая продължава индивидуалната работа с децата.