България с висока оценка в Първия мониторингов доклад за правните гаранции за защита на деца от сексуално насилие и сексуална

11.12.2015г.

<div class="single_news">

Комитетът Ланзароте прие Първия мониторингов доклад за правните гаранции за защита на деца от сексуално насилие и сексуална злоупотреба в кръга на доверие.

Докладът оценява съответствието на правната рамка с изискванията на Конвенцията в 26 страни, включително и България, които към 31.01.2014 г. са ратифицирали Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на деца срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие /Kонвенцията Ланзароте/. Областите на изследване са четири - криминализиране на сексуалната злоупотреба в кръга на доверие, събиране на информация, най-добрият интерес на детето в наказателното производство; и корпоративна отговорност.

Документът отчита, че България като цяло изпълнява изискванията на Конвенцията и дава препоръки за гарантиране равенството на половете и еднакви присъди за изнасилване, независимо от пола на жертвата. Забележките на Комитета касаят чл. 152 и чл. 157 от Наказателния кодекс.

Висока оценка от членовете на Комитета получиха по време на заседанието миналата седмица мерките, кито България е предприела в изпълнение на Конвенцията, които бяха представени от Петя Димитрова, държавен експерт в Държавната агенция за закрила на детето. Тя съобщи, че препоръката вече е обсъдена с експерти от Народното събрание в хода на процедурата по транспониране в българското законодателство на Директива 2011/92/ЕС относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца и с детската порнография. Има разбиране, че изпълнението й изисква цялостен преглед на наказанията в глава II, раздел VIII “Разврат“ на Особената част на Наказателния кодекс, и задълбочен анализ на съдебната практика и висящите към момента дела за такъв род престъпления, което предстои да бъде направено.

Комитетът Ланзароте е мониторингов орган, който съблюдава изпълнението на Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на деца срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие и мерките по нея. Членове на Комитета са 37-те страни, ратифицирали конвенцията. Държавната агенция за закрила на детето представлява България в него.

Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на деца срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие /Kонвенцията Ланзароте/ е приета през 2007 г. от Комитета на министрите на Съвета на Европа и е ратифицирана от България през 2012 г.

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/lanzarote-convention-bg…; download="all" viewer="google"]

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/parvi-monitoringov-dokla…; download="all" viewer="google"]

</div>