Българският модел за детско участие впечатли Съвета на Европа

06.07.2018г.

В България има добра основа и активно реализира правото на децата на участие. Гарантирането му е закрепено законодателно, разработени са механизми за свободно изразяване на мнение, участие в обсъждането и решаването на въпроси, засягащи училищния живот, изслушване при съдебни и административни производства и включване в живота на общността. Това показват резултатите от прилагането на Инструмента за оценка на детското участие на Съвета на Европа в страната ни. Те бяха обсъдени от представители на десет държави и експерти от Съвета на Европа по време на специален семинар. „Участието на децата не е само един от основните принципи, заложени в Конвенцията на ООН за правата на детето, а е предпоставка за активното упражняване на всички други права. Предоставянето на информация на младите хора, насърчаването им да изразяват мненията си, въвеждането на достъпни механизми за докладване и оказването на помощ в случаи на насилие или злоупотреба са от ключово значение за гарантиране на ефективна защита“, заяви в приветствието си председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова. Тя допълни, че осезаем напредък може да се постигне единствено чрез обединяване на усилията на регионално и национално равнище и чрез активно слушане на гласа на бъдещите поколения. По този начин може да се направи промяна в по-доброто опазване на правата на децата не само в индивидуален план на всяко дете, но и на глобално равнище. Като добра практика в гарантирането на правото на участие бе изтъкната работата на Съвета на децата към председателя на ДАЗД. Трима от неговите членове, които взеха участие в семинара, представиха дейността му на национално и местно ниво. С помощта на детския консултативен орган мнението на младите хора се взема предвид при създаването и прилагането на политиките от всички органи по закрила в България. Това взаимодействие впечатли чуждестранните гости, които заявиха желание за презентиране на българския опит на европейско равнище. Направена бе препоръка добрите практики на национално ниво да бъдат прилагани и на регионално ниво, тъй като в част от областите и общините все още липсват устойчиви механизми за подкрепа при осъществяване на правото им на участие, както и да се проведат обучения на институциите за изграждане на партньорства и предоставяне на пространство и ефективни възможности за участие на всички деца. Инструментът за оценка на детското участие на Съвета на Европа до сега е прилаган в Италия, Латвия, Естония, Ирландия, Румъния. Предстои да бъде направено изследване по темата във Финландия, Словения и Малта. Представителите на страните споделиха предизвикателствата и трудностите, които са идентифицирали в процеса на оценка и предприетите действия за утвърждаване на детското участие.