Всяка социална услуга за деца с отделен лиценз от ДАЗД

11.03.2016г.

<div class="single_news">

Лиценз за всяка отделна социална услуга за деца ще издава Държавната агенция за закрила на детето, отпада възможността въз основа на едно заявление доставчиците да получават един лиценз за няколко услуги. Това бе регламентирано с измененията на Закона за социално подпомагане и Закона за закрила на детето. Новите правила, условията за лицензиране на доставчиците на социални услуги за деца и формулярите на заявленията за  издаване, подновяване и прекратяване на лиценз са публикувани на <a href="http://new.sacp.government.bg/licenzirane/protseduri/">сайта на агенцията</a>.

С нормативните промени са въведени редица облекчения за доставчиците, сред тях е служебното им вписване в регистъра към АСП след получаването на лиценз от ДАЗД. До сега те бяха задължени след лицензирането си от ДАЗД да подадат заявление за вписване в регистъра на АСП. Срокът за издаване на лиценз се намалява от два на един месец след подаване на заявлението и всички необходими документи. Намален от два на един месец е и срокът преди изтичането на лиценза, в която доставчиците могат да подадат искане за подновяването му. Облекчена е и процедурата по подновяване на лиценза, когато няма промяна в обстоятелствата, удостоверени в първоначално издадения лиценз. Това ще става със заповед на председателя на ДАЗД без разглеждане от комисията по лицензиране.

Разширен е съставът на Комисията по лицензиране с представители на Министерството на младежта и спорта и Агенцията за хора с увреждания. Досега в нея участваха само експерти на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Държавната агенция за закрила на детето и  Агенцията за социално подпомагане.

</div>

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.