В Световния ден на детето ДАЗД представя обновения специализиран сайт, посветен на Конвенцията на ООН за правата на детето

20.11.2017г.

<p style="text-align: justify;">Днес отново всички деца по света имат празник. Причината е, че преди 28 години светът обедини своите усилия, за да може децата и техните интереси да бъдат защитени по най-добрия начин. Чрез приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето се постигна закрила на гражданските, политическите, културните, социалните и икономическите права на всички деца. Тя се базира на четири основни принципа: недискриминация, предприемане на действия във висшия интерес на детето, право на живот, оцеляване и развитие, и зачитане на възгледите на детето, съобразно възрастта и зрелостта му.</p>
<p style="text-align: justify;">Доказателство за изключителната важност на този документ е фактът, че това е единственият международен договор в областта на правата на човека, подписан от всички държави в света. България го ратифицира през 1991 г. Петдесет и четирите члена на Конвенцията и факултативните протоколи към нея през годините са утвърдили значението си и са намерили приложение в националните и международните цели, политики, програми и застъпнически кампании за правата на децата и  социалния напредък.</p>
<p style="text-align: justify;">Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го създадеш, твърдят философите. Именно това се стремят да постигнат всички държави, подписали и ратифицирали Конвенцията. Пълното й значение надхвърля съществено нейните законодателни последици и действия в подкрепа на децата. Благодарение на нейните текстове, националните и местните власти са мотивирани да реализират бюджетни инициативи, насочени към грижи за децата, мерки за социална закрила, да вземат предвид мнението на децата по въпроси, които се отнасят до тях или ги засягат. По този начин документът на ООН вдъхновява младите хора да се превърнат в пълноправни и овластени партньори в обществото</p>
<p style="text-align: justify;">За да разберат българските деца своите права и да се запознаят с разпоредбите на Конвенцията, Държавната агенция за закрила на детето разработи специален  сайт – www. crc.sacp.government.bg. Чрез него се стремим по лесен и достъпен начин всички момчета и момичета да научат своите права, да знаят кога са нарушени и къде могат да потърсят помощ и подкрепа.</p>
<p style="text-align: justify;">Професионалистите, работещи за и с деца, също могат да открият полезна информация и добри практики, които да използват в ежедневната си дейност.</p>