Главният секретар на ДАЗД е определен за председател на Обществения съвет към Център „Фонд за лечение на деца“

15.06.2016г.

<div class="single_news">

Министерският съвет определи главния секретар на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Теодора Иванова за председател на Обществения съвет към Център „Фонд за лечение на деца“.

Г-жа Иванова има висше юридическо образование. Работи в Държавната агенция за закрила на детето от създаването й през 2001 г. Била е ръководител на Инспекторат и главен директор на Главна дирекция „Контрол по правата на детето“.

Общественият съвет е консултативен орган към директора на Център „Фонд лечение на деца“, който го подпомага при взимането на решения за организационна и финансова подкрепа на лечението на деца и гарантира публичност на действията на Фонда.

</div>

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.