Готов е функционалният анализ за дейността на ДАЗД

06.03.2015г.

Функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията на Държавната агенция за закрила на детето бе представен пред председателят г-жа Ева Жечева, главният секретар Теодора Иванова, директорите на дирекции, водещи експерти от агенцията и екипът за управление на проекта. Анализът е изготвен от Обединение „Ефективна администрация” чрез стриктно прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и наръчника за прилагането й. Той е част от проект „Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията на Държавната агенция за закрила на детето”, изпълняван от ДАЗД с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Представителите на Обединение „Ефективна администрация” презентираха структурата на анализа и използваната за съставянето му методология, констатациите и формулираните на база на тях препоръки за подобряване на ефективността и ефикасността на Държавната агенция за закрила на детето и структурните звена в агенцията. Документът прави анализ на релевантността, оценка на ефективността и анализ на ефикасността.

„Изготвеният функционален анализ очертава пътищата за постигане на по-добри резултати в дейността на Агенцията. Той съдържа ценни препоръки как качествено да бъдат разработвани политиките в областта на закрилата на детето, в координация и партньорство с всички заинтересовани страни, за стратегическото планиране и оценката на въздействието в този взаимен процес. Документът ще послужи за предприемане на действия за подобряване на ефективността и ефикасността на ДАЗД”, обобщи председателят г-жа Ева Жечева.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.