Готов е функционалният анализ за дейността на ДАЗД

06.03.2015г.

Функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията на Държавната агенция за закрила на детето бе представен пред председателят г-жа Ева Жечева, главният секретар Теодора Иванова, директорите на дирекции, водещи експерти от агенцията и екипът за управление на проекта. Анализът е изготвен от Обединение „Ефективна администрация” чрез стриктно прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и наръчника за прилагането й. Той е част от проект „Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията на Държавната агенция за закрила на детето”, изпълняван от ДАЗД с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Представителите на Обединение „Ефективна администрация” презентираха структурата на анализа и използваната за съставянето му методология, констатациите и формулираните на база на тях препоръки за подобряване на ефективността и ефикасността на Държавната агенция за закрила на детето и структурните звена в агенцията. Документът прави анализ на релевантността, оценка на ефективността и анализ на ефикасността.

„Изготвеният функционален анализ очертава пътищата за постигане на по-добри резултати в дейността на Агенцията. Той съдържа ценни препоръки как качествено да бъдат разработвани политиките в областта на закрилата на детето, в координация и партньорство с всички заинтересовани страни, за стратегическото планиране и оценката на въздействието в този взаимен процес. Документът ще послужи за предприемане на действия за подобряване на ефективността и ефикасността на ДАЗД”, обобщи председателят г-жа Ева Жечева.