Групата за деинституционализация на децата заседава за първи път след една година

14.03.2018г.

<div>Постоянната експертна работна група, подпомагаща изпълнението на плана за деинституционализацията на децата в България, заседава за първи път след едногодишно прекъсване. Д-р Елеонора Лилова, съпредседател на групата и председател на Държавната агенция за закрила на детето, пое ангажимент да направи всичко необходимо, за да осигури възможност на групата да следва поставените й задачи. Целта е да се провеждат по-чести и оперативно насочени заседания, които да бъдат обезпечени технически и организационно. Председателят на ДАЗД се ангажира да представя периодично пред Междуведомствената работна група дейността на експертната такава и изработените от нея предложения, анализи и други документи за подобряване качеството на грижите за децата в цялата страна.</div>
<div>След две седмици комисията се събира отново, а до тогава секретариатът ще събере и обработи данни от членовете на ПЕРГ, които да послужат за разработване на поставените от МРГ анализи и предложения, имащи за цел изследване ролята на резидентната грижа в системата от мерки за закрила на детето и подобряване на качеството на услугите.</div>
<div>Към настоящия момент има актуализиран план за действие за изпълнение на Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Р България“, с който се цели продължаване на закриването на специализираните институции и подобряване на качеството на грижите за децата и семействата.</div>
<div>По време на работната среща специално изказване направи заместник-министър на труда и социалната политика Росица Димитрова. В заседанието участваха още експерти на ДАЗД и представители на министерствата на труда и социалната политика, здравеопазването, образованието, финансите, регионалното развитие и благоустройство, земеделието и храните, Агенцията за социално подпомагане, Националното сдружение на общините, както и на организации от неправителствения сектор и УНИЦЕФ.</div>

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.