Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

ДАЗД бе домакин на среща с мароканска делегация

25.06.2018г.

Системата за закрила на детето и реформата в грижата за деца в България бяха акцентите в срещата на делегация от Министерството на правосъдието на Кралство Мароко с представители на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане. Заместник-председателят на ДАЗД г-жа Теодора Иванова запозна гостите със законодателството и осъществяваната координация между ангажираните институции за гарантиране на правата на децата в България. Направено бе ясно разграничение между функциите на всички органи по закрила. Процесът на деинституционализация на грижата за деца, като една от най-успешните реформи в социалната сфера през последните години, също бе представен на мароканските експерти. За успеха на промяната допринася взаимодействието между държавните институции, неправителствените организации и УНИЦЕФ, бе подчертано от българска страна. От над 7000 деца в институции в началото на процеса пред 2010 г., броят на момчетата и момичетата в специализирани домове към м. май 2018 г. вече е 845. От представените данни ясно личи, че все по-голяма роля има грижата в семейна или в близка до семейната среда – настаняване при близки и роднини и приемна грижа. Споделени бяха и добри практики за подкрепа на деца в риск – чрез Националната телефонна линия за деца 116 111 и социалните услуги. Представителите на Министерството на правосъдието на Мароко разказаха за своята система за закрила, в която основно място заемат осиновяването на деца и функционирането на специализирани институции, управлявани от държавата или неправителствени организации.