ДАЗД бе домакин на среща с мароканска делегация

25.06.2018г.

Системата за закрила на детето и реформата в грижата за деца в България бяха акцентите в срещата на делегация от Министерството на правосъдието на Кралство Мароко с представители на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане. Заместник-председателят на ДАЗД г-жа Теодора Иванова запозна гостите със законодателството и осъществяваната координация между ангажираните институции за гарантиране на правата на децата в България. Направено бе ясно разграничение между функциите на всички органи по закрила. Процесът на деинституционализация на грижата за деца, като една от най-успешните реформи в социалната сфера през последните години, също бе представен на мароканските експерти. За успеха на промяната допринася взаимодействието между държавните институции, неправителствените организации и УНИЦЕФ, бе подчертано от българска страна. От над 7000 деца в институции в началото на процеса пред 2010 г., броят на момчетата и момичетата в специализирани домове към м. май 2018 г. вече е 845. От представените данни ясно личи, че все по-голяма роля има грижата в семейна или в близка до семейната среда – настаняване при близки и роднини и приемна грижа. Споделени бяха и добри практики за подкрепа на деца в риск – чрез Националната телефонна линия за деца 116 111 и социалните услуги. Представителите на Министерството на правосъдието на Мароко разказаха за своята система за закрила, в която основно място заемат осиновяването на деца и функционирането на специализирани институции, управлявани от държавата или неправителствени организации.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.