ДАЗД е сезирала СЕМ и ръководството на Нова телевизия по повод предаването "Цената на истината"

02.11.2009г.

Държавната агенция за закрила на детето е заявила активна позиция относно предаването „Цената на истината”, излъчвано по Нова телевизия в края на септември 2009 година, дни след стартирането му.

По повод сигнал на гражданин, получен по електронната поща на 18.09.09 г,. незабавно са сезирани Изпълнителният директор на Нова телевизия г-н Андерсън и председателят на СЕМ. В писмата се посочва, че е недопустимо поставянето на деца в ситуации, подобни на разиграните в реалити формата „Цената на истината”.

Детската психика е особено чувствителна към преживявания и драматични събития, свързани с родителите и значими за тях хора. Собственият им авторитет и значимост са застрашени, което поставя децата в риск от унижение и подигравателно отношение от страна и на връстниците им.

Публичното изнасяне на подробни данни за интимния живот на родителите, особено в присъствието на детето, е предпоставка за сериозни психични травми и нарушаване на правата на детето.

До момента в Държавната агенция за закрила на детето не е постъпила обратна информация, както и становище на СЕМ по така поставения проблем.

Държавната агенция за закрила на детето ще сигнализира Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта към Народното събрание, с цел обсъждане на зачестилите случаи на участия на деца в медийни събития, при които няма гаранции за спазване на правата на детето.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.