ДАЗД започва проверка в ЦНСТ в кв. "Княжево" заради случай на изчезнало дете

06.08.2014г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева разпореди проверка на действията на доставчика на услугата „Център за настаняване от семеен тип” в кв. „Княжево”, гр. София, във връзка с изчезнало дете на 1,6 г.

Инспекторите на ДАЗД ще проверят как е прилагана предприетата спрямо момиченцето мярка за закрила, както и дали управителят на социалната услуга е предприел всички необходими действия и мерки за гарантиране безопасността на настанените в центъра деца, регламентирани в Конвенцията на ООН за правата на детето и в Закона за закрила на детето.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.