ДАЗД започва проверка по случая с насилие над дете в ЦНСТ Шумен

11.07.2016г.

<div class="single_news">

По повод на изнесената в медиите информация за упражнено физическо и психическо насилие над дете, от страна на персонала на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания /ЦНСТДМУ/- Шумен, Държавната агенция за закрила на детето ще извърши проверка за спазване на правата на децата и младежите, настанени в ЦНСТ.

Вече са предприети незабавни мерки от страна на Община Шумен и отдела за закрила на детето към Дирекция за социално подпомагане, гр. Шумен. Извършена е проверка в ЦНСТ, от която е установено, че случаят се отнася до момиче на 19 г. То е освидетелствано от съдебен лекар, но не са установени данни за упражнено насилие. Изнесените данни за 14-годишно момче, обект на насилие от страна на детегледачка, не са потвърдени. Детето също ще бъде прегледано от съдебен лекар.

Проведена е среща по Координационния механизъм за взаимодействие при сигнал за дете, жертва или в риск от насилие и при кризисна интервенция, с участието на зам.-кмета на община Шумен, представители на МВР, ДСП, Районен съд и прокуратура. Взето е решение управителят на ЦНСТДМУ, детегледачката, подала сигнала, и детегледачката, обвинена в упражнено насилие, да бъдат отстранени от работа, като ползват платен годишен отпуск, до изясняване на изнесените обстоятелства и факти в сигнала.

Районна прокуратура започна проверка на изнесените в медиите данни за насилие.

В Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи за деца с увреждания – гр. Шумен ДАЗД е извършила проверка през месец октомври 2015 г. относно спазване на висшия интерес на детето и на критериите за социални услуги за деца.

Установено бе, че в центъра е създадена среда близка до семейната, при която децата получават необходимата им грижа. Те са спокойни, между тях и персонала са изградени отношения на привързаност и топлота. Създадената организация на работа е съгласно утвърденото Методическо ръководство за предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи”. Разработени са процедури, според изискванията на Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.

Препоръката на председателя на ДАЗД бе да се проведат обучения на персонала за придобиване на умения за работа и обгрижване на деца със специфични потребности.

</div>