ДАЗД започва проверки в помощните училища в гр. София

08.12.2014г.

Служители от Главна дирекция „Контрол по правата на детето” към Държавната агенция за закрила на детето започват проверки в помощните училища на територията на град София.

Повод за извършване на проверките са установените през месец октомври множество и сериозни пропуски и нарушения в организацията на дейността в IV-то Помощно училище, както и публикации в медиите за неглижиране на потребностите на дете, учащо се в III-то Помощно училище.

Експертите и инспекторите ще проверят дали в специалните училища е гарантирана сигурна и безопасна среда за децата, осигурен ли е ефективен достъп и получаване на образование, обучение, осигурени ли са специални грижи, признавайки правото на детето с умствени и физически недостатъци на най-пълната възможна социална интеграция и индивидуално развитие.

В хода на проверките ще бъде изследвано мнението на родителите относно грижите и обучението за техните деца в училище, ще бъдат проведени анкети със специалистите, работещи с децата, и ще бъде извършено наблюдение на провеждания учебно-възпитателен процес.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.