ДАЗД започна консултации по новата национална стратегия за детето

26.07.2018г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова стартира серия от срещи във връзка с разработването на нова Национална стратегия за детето. До момента са проведени предварителни консултации с представители на академичните среди, на неправителствени организации, експерти в различни области, както и на всички органи по закрила на детето в България.

В работна група, съставена от членове на Националния съвет за закрила на детето,  беше  постигнато съгласие по основните принципи в процеса на планиране. Въз основа на това беше създаден рамков документ, който набелязва основните стъпки в създаването на документа.

Консултационният процес със заинтересованите страни /детски и младежки организации, родители и родителски организации, професионалисти, законодателна и съдебна власт, граждански и други организации, работещи с деца, местна власт, научни и изследователски общности, медии/ заема важно място в планирания график.

След финализиране на работата по документа той ще бъде предложен за одобрение на Министерския съвет, а след това и на Народното събрание, съобразно изискванията на Закона за закрила на детето.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.