ДАЗД започна проверка в двата центъра за деца с увреждания в град Велинград

17.03.2015г.

Държавната агенция за закрила на детето започна днес проверка в услугите за деца и младежи - Център за настаняване от семеен тип и Дневен център за деца и младежи с увреждания в гр. Велинград, предоставяни от Община Велинград.

Експертите на ДАЗД ще проверяват спазването на правото на детето на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие и на защита на неговите права и интереси, регламентирано в чл. 10, ал. 1 от Закона за закрила на детето, както и правото на закрила срещу всякакви форми на насилие, съблюдаване на висшите интереси на детето, съгласно чл. 3, т.1 от Конвенцията на ООН за правата на детето.

Обект на проверка ще е качеството на предоставяните услуги за деца - планирането на грижите, осигуряването на индивидуална подкрепа и грижа, съобразно потребностите им, осигуряването на здравословна храна и изпълнението на задължението на доставчика на услугата да уведомява писмено компетентните органи и родителите за всеки инцидент, свързан с настанените деца.