ДАЗД започна тематична планова проверка за подготовката и преместването на децата от ДДЛРГ

10.08.2015г.

Държавната агенция за закрила на детето започна тематична планова проверка за спазване правата на детето в процеса на подготовка и извеждане на децата от специализираните институции. Проверката ще обхване <strong>3</strong><strong>4</strong> дома за деца, лишени от родителски грижи в страната и съответните <strong>30</strong> дирекции “Социално подпомагане”/ОЗД, в чиито териториален обхват са институциите. Тя е в изпълнение на една от стратегическите цели на ДАЗД за 2015 година – „Закриване на институциите за деца и предоставяне на по-добри и качествени грижи за децата, настанени в тях“, както и на оперативната цел - „Оптимизиране на процесът на реформа и замяна на модела на институционална грижа“.

Основната цел на проверката е да се направи обективна оценка на процесите на планиране и на преместване на деца, настанени в домовете за деца, лишени от родителски грижи в новоизградените услуги от резидентен тип – ЦНСТ, както и на ефективността на междуведомственото сътрудничество при планирането и преместването на децата. Специално внимание ще бъде обърнато на изготвянето на индивидуални планове на всяко дете за напускане на институцията и на заложените в тях дейности, стъпки и срокове за подготовка на децата; на обмена на информация между изпращащата и приемащата общини, на планирането на опознавателните срещи и качеството на провеждането им. Обект на проверка ще бъдат още: подготовката на децата за преместване от специализирана институция; отчитат ли се при планирането на новата услуга за детето наличието на емоционална връзка между деца с родствена връзка помежду си, които са настанени в една и съща институция, връзка с родители, спецификите на образователната институция, в която се обучава детето; преместват ли се децата с тяхната история, пълна ли е документацията, която се предава с детето, съдържа ли информация за спецификите в поведението на децата.

Проверката трябва да установи още срещат ли трудности екипите на специализираните институции и ОЗД в съвместната си работа и какви са те, необходима ли е методическа подкрепа; необходимо ли е включване и на външни доставчици на социални услуги за оказване на психологическа подкрепа и за подготовка на настанените деца за преместване в други услуги; необходими ли са и какви промени в нормативната база и в Плана за изпълнение на Национална Стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”.

Ако бъдат констатирани пропуски и нарушения, на ръководителите на съответните институции ще бъдат дадени задължителни предписания и препоръки за подобряване качеството и организацията на работа.

Подготовката за преместване на децата от специализирани институции в услуги от резидентен тип е съществена част от процеса на деинституционализация, който България реализира от 2010 г. и чиято цел е подобряване на качеството на живот на децата. Процесът у нас започна с децата от домовете за деца с увреждания. През ноември 2013г. бе взето решение в него да бъдат включени и децата и младежите, настанени в ДДЛРГ – общо 1200. Тяхната подготовка и извеждане от институциите започна през май 2014 г. , към момента 261 от тях живеят в новите резидентни услуги. Проверки на ДАЗД в последните няколко месеца установиха случаи на преместване на трайно институционализирани деца от специализираните институции за деца – ДДЛРГ в ЦНСТ за деца и младежи, без те да бъдат подготвени предварително, без да са изготвени планове за напускане на институцията на всяко дете, без при планирането на услугата, в която да бъдат преместени да се взема предвид наличието на емоционална и родствена връзка между децата, както и връзките на децата с биологичните им семейства, без отчитане а профила на образователната институция, в която те са се обучавали.