ДАЗД издаде наръчник за работа с кандидат-осиновители и кандидати за приемни семейства

03.06.2015г.

Сборник с информационни и методически материали за работа с кандидат-осиновители и кандидати за приемни семейства „Посрещането на детето” издаде Държавната агенция за закрила на детето.

Целта на сборника е да подкрепи всички участници, специалисти и експерти, ангажирани с процеса на деинституционализация на деца с увреждания, както и доставчиците на социални услуги в работата им с тях. В него са очертани предизвикателствата, отговорностите и връзките между родното и приемното семейство и общността. Споделени са добри практики от България и гледните точки на различните участници в процеса на осиновяване и настаняване в приемно семейство: приемно дете и приемна майка, майка на осиновено дете с увреждане, детски психиатър, педиатър, клиничен психолог, психолог от център по ранна интервенция, социални работници, ръководители на социални услуги.

В сборника е представен и чуждестранен опит в прилагането на различни форми на резидентна грижа за подкрепа на приемни родители, които се грижат за деца с увреждания и с психични заболявания, сред които наративна и арт терапия и др.

Наръчникът е издаден в рамките на проект „Детство за всички”, чиято основна цел е създаване на устойчив модел на деинституционализация на децата с увреждания от домовете за деца с увреждания и домовете за медико-социални грижи за деца.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.