Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

ДАЗД издаде наръчник за работа с кандидат-осиновители и кандидати за приемни семейства

03.06.2015г.

Сборник с информационни и методически материали за работа с кандидат-осиновители и кандидати за приемни семейства „Посрещането на детето” издаде Държавната агенция за закрила на детето.

Целта на сборника е да подкрепи всички участници, специалисти и експерти, ангажирани с процеса на деинституционализация на деца с увреждания, както и доставчиците на социални услуги в работата им с тях. В него са очертани предизвикателствата, отговорностите и връзките между родното и приемното семейство и общността. Споделени са добри практики от България и гледните точки на различните участници в процеса на осиновяване и настаняване в приемно семейство: приемно дете и приемна майка, майка на осиновено дете с увреждане, детски психиатър, педиатър, клиничен психолог, психолог от център по ранна интервенция, социални работници, ръководители на социални услуги.

В сборника е представен и чуждестранен опит в прилагането на различни форми на резидентна грижа за подкрепа на приемни родители, които се грижат за деца с увреждания и с психични заболявания, сред които наративна и арт терапия и др.

Наръчникът е издаден в рамките на проект „Детство за всички”, чиято основна цел е създаване на устойчив модел на деинституционализация на децата с увреждания от домовете за деца с увреждания и домовете за медико-социални грижи за деца.