ДАЗД и представители на шест Висши училища направиха кръгла маса на тема „Устойчиви партньорства и решения за активно сътрудничество

02.07.2017г.

<div class="single_news">

[su_slider source="media: 2515,2516,2517,2518,2519,2520,2521,2522,2523,2524" limit="24" link="image" width="520" title="no" class="su-slider"] [/su_slider]

Само преди дни приключи кръглата маса организирана от Държавната агенция за закрила на детето в град Балчик. В срещата участие взеха Офелия Кънева, председател на ДАЗД, д-р Валентин Димитров, зам. председател на ДАЗД, проф. Татяна Янчева, зам. ректор по научна и международна дейност към НСА, проф. д-р Риналдо Шишков, зам. ректор на Медицински университет – Варна, проф. д.п.н. Румяна Танкова, декан на Педагогическия факултет и доц. д-р Галена Иванова, зам. декан на Педагогическия факултет към Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", доц. д-р Тони Манасиева, зам. дикан по убебната дейност – магистри към СУ „Св. Св. Климент Охридски“, Христо Монов, асистент във факултет по начална и предучилищна педагогика  СУ „Св. Св. Климент Охридски“, доц. д-р Емил Бузов, директор на Педагогическия колеж в Плевен, гл. ас. д-р  Багряна Илиева и Доротея Димова-Северинова от Русенския университет „Ангел Кънчев“, доц. Росица Михайлова и Христина Василева от катедри „Социални дейности“ към Шуменски университет "Епископ Константин Преславски“.

Председателят на ДАЗД Офелия Кънева преветства всички присъстващи и изрази благодарността си за тяхното дейно участие през почти цяла учебна година.

На кръглата маса бе представено кратко резюме на постигнатите резултати в съвместната работа с висшите училища и бяха дискутирани предложения за включване в механизъм за взаимодействие между Държавната агенция за закрила на детето и висшите училища.

Държавната агенция за закрила на детето проведе 21 срещи с 11 висши училища със студенти и преподаватели. Това, което постигнахме е променен състав на учебното съдържание за академична година 2017/2018 в 6 висши училища и в 11 специалности (включване на предмети за изучаване на правата на детето, особености на детското развитие, координация на политиката и дейностите за деца). Подписани 4 споразумения за сътрудничество с висши училища; ЮЗУ „Неофит Рилски“, СУ „Св. Климент Охридски“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и Бургаски свободен университет;

Проведената кръгла маса е продължение и надграждане на един от приоритети за 2017-та година, а именно „Въвличане на професионалните общности в работата с деца“. Тя се явява и заключителна част от проведените до момента над 15 срещи, както на председателят на ДАЗД, така и на различни експерти от агенцията с представители на различни висши училища в цялата страна.

</div>
[su_slider source="media: 2515,2516,2517,2518,2519,2520,2521,2522,2523,2524" limit="24" link="image" width="520" title="no" class="su-slider"] [/su_slider]