ДАЗД и Съвета на Европа организират семинар за оценка на детското участие

20.04.2017г.

„Гарантиране правото на децата да участват във всички области на живота и измерване на напредъка в насърчаването на участието на децата“ е името на семинара, който организира Държавната агенция за закрила на детето със сътрудничеството на Съвета на Европа. Той ще се проведе на 24-ти април тази година.

Специално за семинара пристигат Мике Шурман и Ан Кроули, експерти от Съвета на Европа, които ще представят на процеса на изпълнение на инструмента и участието на различните заинтересовани страни, включително деца и млади хора.

Тъй като за ДАЗД е изключително важна координацията между показателите на Инструмента и гледната точка на децата, участие в семинара ще вземат и представители на Съвета на децата към ДАЗД.

Инструментът интегрира 10 показатели за измерване на напредъка в областта на участието на децата. Показателите могат да бъдат използвани от държавите, за измерване на напредъка в изпълнението на Препоръка CM / Rec (2012)  на Комитета на министрите на Съвета на Европа.

<strong>Проектът на ДАЗД и Съвета на Европа </strong>се състои в прилагането на инструмента „Оценка на детското участие“ и включва 15 дълбочинни интервюта и 12 фокус групи /10 от тях с деца/, резултатите от които ще бъдат включени в анализ на „детското участие“ и мерки за развитието му.

Детското участие е един от основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето, който гласи, че младите хора не са просто обекти, а фактори в собственото си развитие и закрила. Правото на участие е основа за активно упражняване на всички други права от детето. Чрез участието си в обществения живот децата придобиват умения, знания и увереност, които подкрепят тяхното развитие и съдействат за достигането на пълния им потенциал.

Именно затова, през 2012 г., Комитетът на министрите към Съвета на Европа прие Препоръка относно детското и младежкото участие. Препоръката потвърждава и разработва общия принцип на Конвенцията на ООН за правата на детето, че всяко дете има право да бъдат зачитани възгледите му /чл.12 от Конвенцията/. Това право е свързано с правото на недискриминация, правото на свобода на изразяване, правото на сдружаване и правото на информация.

Българските участници в семинара са представители от всички сфери, имащи отношение към децата – образование, култура, медии, медицина, правоприлагащи органи, полиция,  организации, предоставящи услуги, неправителствени организации и т.н<strong>.</strong>

[su_slider source="media: 3099" limit="25" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"] [/su_slider]

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.