ДАЗД и УНИЦЕФ България подписаха работен план за съвместни дейности

18.11.2021г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова и представителят на УНИЦЕФ в България Кристина де Бройн подписаха Работен план 2021-2022 г. Той детайлизира реализирането на приоритетите на Плана за действие по програмата за страната за периода 2018-2022 г., между правителството на Република България и Фонда за децата на ООН.

Общата цел на Партньорската програма е да подкрепи усилията на България да гарантира, че всички деца и подрастващи в страната, включително тези в най-неравностойно положение, се ползват от правата си и развиват своя пълен потенциал, в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на детето и препоръките на Комитета за правата на детето.

В рамките на настоящия Работен план 2021-2022 УНИЦЕФ ще работи съвместно с ДАЗД в 6 области с ясно разписани дейности:
1. Подпомагане  мониторинга  на ситуацията на децата и  прилагането на Конвенцията на ООН за правата на детето в България. Планираните дейности в срок 2021-2022 г. са:
- Системна подкрепа за Междуведомствената експертна група за създаване на междуинституционален механизъм за координация на изпълнение на препоръките на Комитета на ООН за правата на детето.
-Планиране и провеждане на  социологически изследвания, свързани с децата и родителите
-Преглед на ключови данни за ситуацията на децата и подготовка на концепция за платформа за данни за деца, родителите и хората, които се грижат за деца
2. Укрепване на капацитета на професионалистите, работещи с деца и родители. Планираните дейности в срок 2021-2021 г. са:
- Разработване на обучителен модул по правата на детето и  практическо помагало/ насоки за професионалисти, работещи с деца (социални работници, лекари и медицински персонал, учители, полицаи, съдии и др.)
- Организиране на обучения на база на анализа и препоръките  на практиката по Координационния механизъм за насилие.
- Преглед и предложения за актуализиране на Методиката за управление на случай на база на опита на Европейската гаранция за децата.
- Обсъждане  и изготвяне на съвместни  препоръки за ползване на рамката за правата на децата като обучителен модул в образователната система.
- Преглед и предложения за актуализиране и нови обучения във връзка с Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
3. Превенция и закрила на децата от насилие. Планираните дейности в срок 2021-2021 г. са:
- Провеждане на кампании с цел превенция на насилието над деца и популяризиране на ресурси и услуги за консултации и подкрепа на деца и родители.
- Укрепване на капацитета на Националната телефонна линия за деца 116 111 (сайт, анализи, екип, популяризиране).
4. Подкрепа на родителството като част от системния подход за ранна интервенция
Родителската програма. Планираните дейности в срок 2021-2021 г. са:
- Адаптиране на програмата на СЗО за прилагане в български контекст. 
- Оценка на пилотното прилагане на програмата в страната.
- Популяризиране на програмата.
5. Подкрепа и насърчаване на детското и младежкото участие. Планираните дейности в срок 2021-2021 г. са:
- Подкрепа на дейността на Съвета на децата към Председателя на ДАЗД.
-  Промотиране, развитие и съвместни дейности по U-Report.
- Съвместни дейности в контекста на Европейската година на младежта 2022.
6. Дейности за комуникация за социална промяна, застъпничество и повишаване на осведомеността:
- Съвместна кампания за психичното здраве с активното участие на Съвета на децата и представяне на възможността за консултации с психолози на Националната телефонна линия за деца 116 111 на платформата на кампанията.
- Популяризиране на дейностите и резултатите на проекта „Европейска гаранция за детето“ чрез работата на Националния съвет за закрила на детето.

УНИЦЕФ и ДАЗД ще правят редовен преглед на изпълнението на Работния план на специални за целта срещи. Въз основа на този преглед може да бъдат договаряни промени в планираните дейности, резултати, бюджет и график.