ДАЗД и фондация „Лумос“ подписаха Меморандум за разбирателство

08.12.2016г.

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/memoradum_dazd_2016.pdf&…; download="all" viewer="google"]

[su_slider source="media: 3566,3567,3568,3569" limit="25" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"]

Днес бе подписан меморандум за разбирателство между Фондация „Лумос“, клон България и Държавната агенция за закрила на детето, представлявана от Офелия Кънева.

Страните се ангажират да обединят усилията си в подкрепа на изпълнението на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата на Република България “ и Плана за действие, като се отчита, че действителен напредък в благосъстоянието и закрилата на децата може да се постигне само с активна съвмества работа и сътрудничество между държавните органи, местната власт, бизнеса и гражданското общество.

Държавната агенция за закрила на детето и фондация „Лумос“ си поставят следните главни приоритети:
<ul>
<li>Подобряване на благосъстоянието и защитата на правата на децата в Република България ;</li>
<li>Прилагане на международните стандарти и най-добри практики в областта на закрилата и грижите за детето, заложени в Конвенцията на ООН за правада на детето;</li>
<li>Деинституционализация на услугите за уязвимите деца и развитие на услуги за децата и семействата, заместващи институционалната грижа.</li>
</ul>