ДАЗД и ЮЗУ „Неофит Рилски” ще си сътрудничат в областта на образователните услуги и социалните практики

06.10.2014г.

Председателят на ДАЗД бе избран за член на Настоятелството на работодателите към Факултета по педагогика към Югозападния университет „Неофит Рилски”. Г-жа Ева Жечева бе гост на официалното учредително събрание.

В рамките на срещата бе подписан Меморандум за сътрудничество в областта на образователните услуги и социалните практики между Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ и Факултета по педагогика към ЮЗУ. Председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева и деканът проф. д-р Маргарита Колева се договориха двете страни да си партнират в процеса на професионална подготовка на студентите и да реализират съвместни инициативи и проекти.

Целта на меморандума е да бъде осигурена качествена професионална подготовка на студентите и възможност те да придобият практически компетенции в реална социалнопедагогическа среда, за да отговорят на по-високите изисквания на пазара на труда, както и да бъдат подготвени специалисти за работа в социалните услуги за деца и семейства.

ДАЗД и Факултета по педагогика ще си сътрудничат в областта на образователните и социалните услуги чрез обмен на информация, опит, идеи и добри практики, съвместно провеждане и участие във форуми, семинари, конференции, работни срещи, програми, както и реализиране на кампании за популяризиране на студентски постижения и добри практики в новна реализирани педагози в социално-педагогически институции, резидентни услуги и центрове и клубове за работа с деца.

Взаимодействието между ДАЗД и ЮЗУ ще осигури качествена професионална подготовка и практическа компетентност в реална социално-педагогическа среда на обучаваните студенти, както и подготвени специалисти за работа с деца.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.