ДАЗД обявява конкурс за членове на Съвета на децата от 14 области

17.02.2015г.

<div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-8">
<div class="single_news">

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) обявява конкурс за избор на нови членове на Съвета на децата от областите: Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Смолян, София-град, Търговище и Хасково. Смяната се налага поради изтичане на 2-годишния мандат или навършване на пълнолетие на досегашните представители на младите хора от тези региони.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
<ul>
<li>да са под 18 години;</li>
<li>да са активни и креативни;</li>
<li>да са отговорни и толерантни;</li>
<li>да имат умения да се ангажират с обща кауза;</li>
<li>да мотивират и обединяват връстниците си;</li>
<li>да защитават общите интереси и ценности, а при проблеми – да предлагат решения.</li>
</ul>
Желаещите да станат членове на Съвета на децата към ДАЗД трябва да изпратят мотивационно писмо<strong>, </strong>което да съдържа следната информация – трите имена, училище, град и област, e-mail и телефон за връзка; отговор на въпросите: Защо искате да участвате в Съвета? Какво искате да промените? Защо смятате, че сте идеалния кандидат? Като член на Съвета как ще работите с другите деца от областта си? Крайният срок за подаване на документите е <strong>1</strong><strong>6 март 2015 г.</strong>

Съветът на децата към председателя на ДАЗД е създаден през 2003 г. и работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчи детското участие в процеса на изработване на политики за децата и вземане на решения.

Този консултативен орган дава възможност на децата да обменят знания, морални и интелектуални ценности и да си взаимодействат с държавни и неправителствени организации.

В Съвета членуват 33 деца. Мандатът им е 2 години. Всяка област се представлява от едно дете, има квоти за деца с увреждания и от етнически малцинства. Заседанията на Съвета са 2 пъти годишно.

Повече информация за конкурса и за Съвета на децата към ДАЗД може да откриете <a href="http://sacp.m-des.eusavet-na-decata/saveta-na-detsata/&quot; target="_blank" rel="noopener noreferrer"> тук.</a>

&nbsp;

</div>
</div>