Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

ДАЗД ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

02.03.2020г.

Държавната агенция за закрила на детето обявява процедура за избор на членове на Съвета на децата от областите Бургас, Враца, Кърджали, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Сливен, Смолян, Стара Загора, София-област, Шумен, Ямбол и две места за деца от уязвими групи.  Промяната в състава се налага поради навършване на 18 години или изтичане на 2-годишния мандат на част от членовете на Съвета.

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на ДАЗД, който работи в изпълнение на основни принципи на Конвенцията за правата на детето и Закона за закрила на детето. В него членуват 33 деца на възраст до 18 г. Създаден е през 2003 г., за да се насърчи детското участие в процеса на изработване на политики за децата и вземане на решения. До момента негови членове са били над 150 момичета и момчета от цялата страна.

Като представители на гласа на младите хора на местно и национално ниво, членовете на Съвета на децата организират различни инициативи за популяризиране на правата на децата и детското участие, изразяват становища по проекти на нормативни документи. През изминалата година те реализираха  успешни кампании: „Здравословно и безопасно лято“ и  „Живот без насилие за всички деца“.

За членове на Съвета могат да кандидатстват деца на възраст от 13 до 16 години, които притежават креативност, организаторски умения, да мотивират и обединяват връстниците си за определени каузи или събития, да могат да изразяват и защитават общото мнение.

Новите членове на Съвета на децата ще бъдат избрани от комисия, назначена от председателя на ДАЗД, в която ще има представители на ДАЗД, на неправителствени и граждански организации, работещи с и за деца, и на Съвета на децата. Представителят на всяка област ще бъде определен между кандидатите за съответния регион.