Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

ДАЗД ОРГАНИЗРА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „РАБОТА ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ПОДКРЕПА НА ДЕЦА“ ПО ПРОЕКТ STRENGTHEN

ДАЗД ОРГАНИЗРА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „РАБОТА ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ПОДКРЕПА НА ДЕЦА“ ПО ПРОЕКТ STRENGTHEN

16.02.2022г.

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) проведе Кръгла маса на тема „Работа по превенция на насилието и подкрепа на деца“ като част от изпълнението на проект STRENGTHEN. Проектът „Изграждане на капацитет за социални услуги, образование и полицейски служители, с цел укрепването на системата за закрила на децата в България - Strengthen“ се осъществява от близо две години с финансовата подкрепа на работна програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз. Водеща организация по проекта е Фондация „Работилница за граждански инициативи“, а партньор е Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“.
„Насилието над деца в България все още представлява системен проблем, а пандемията с COVID-19 се отрази изключително неблагоприятно на децата, най-вече на тяхното психическо здраве. Социалната изолация доведе до повишена уязвимост от различни видове насилие, вкл. и кибертормоз, поради увеличеното време, което децата прекарват все повече онлайн не само за учене, но и за общуване и забавления. Това води до риск те да бъдат обект на насилие и злоупотреби не само в реалната, но и във виртуалната среда. Затова е важно децата, родителите и професионалистите, които се грижат за децата, да са добре осведомени за различните видове рискове, както и да познават технологиите и приложенията, за да могат да помагат на децата.“ каза председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова при откриването на кръглата маса.
Д-р Лилова обясни, че чрез проект STRENGTHEN се повишава капацитета на професионалистите, полагащи грижи за деца, с цел систематизиране на превенцията, откриването, идентифицирането и реагиране на неблагоприятни детски преживявания, с ясен фокус върху насърчаването на положителни и грижовни отношения, които да подпомогнат устойчивостта.
Д-р Лилова допълни още, че проектът е само един от инструментите, с които ДАЗД се е ангажирала в борбата срещу насилието над деца, наред с предстоящото актуализиране на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца. Тази програма се явява стратегическа национална рамка за координация и сътрудничество между различни заинтересовани страни, която създава не само важен механизъм за комуникация между всички, но и съдържа необходимите мерки и дейности за превенция на насилието във всичките му форми между и върху деца.
Кръглата маса продължи с представяне на основните резултати по проект STRENGTHEN от експертите на ДАЗД, които проведоха 28 обучения във всички административни области в страната.
Г-жа Камелия Николова, главен директор на Главна дирекция „Контрол по правата на детето“, представи резултатите от извършената от ДАЗД тематична планова проверка „Работа по превенция на насилието и подкрепа на деца, по преодоляване на проблемно поведение на детето, работа в критични ситуации“.
В кръглата маса участие взеха и представители на Агенцията за социално подпомагане, Регионалните управления по образованието, УНИЦЕФ и др.