ДАЗД ПОДКРЕПЯ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

06.03.2020г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето – д-р Елеонора Лилова бе официален гост на откриването на Националната конференция „Дори практики за реализиране на взаимодействието „детска градина-семейства“, с фокус родители на деца от уязвими групи и родители на деца със специални образователни потребности.  Събитието се проведе на 6 март 2020 г. в Центъра за образование, наука и култура „Проджект Лаб“ в гр. София и на него присъстваха специалисти в областта на ранното образование и участници в проекта от цялата страна.

Проектът „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж„ е насочен към разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и деца, живеещи в бедност. Дейностите се изпълняват в рамките на 30 месеца на територията на цялата страна. Инвестицията е насочена към предучилищното образование с разбирането, че тази възраст е важен момент в живота на детето и формира положителна нагласа към училището и мотивация за учене.

 „Посещението в детска градина е от огромно значение за преодоляване на социалната изолация, особено за децата, живеещи в бедност. Често животът в дома и животът в детската градина са като два паралелни свята – различни като ресурс, но еднакви по това, че дават грижи и обич на децата. Участието на децата отрано в детския живот с връстниците е важно, за да се интегрират поетапно в обществото, да овладеят  български език, да надвият обучителните затруднения, които се откриват на ранен етап, за да ги преодолеят по-лесно и най-важното да се реализират в училищния и трудов живот.“ – заяви д-р Елеонора Лилова.

Дейностите по проекта целят и изграждане на умения сред специалистите за работа с родителите за ползите от предучилищното образование и недопускането на дискриминация.

„Майчините и бащините думи и съвети са като неписан закон за детето и пътят на специалистите е немислим без подкрепата на родителите.“ – подчерта още председателят на Агенцията.

ДАЗД  пожелава успех на проекта и с интерес ще следи всички дейности,  резултати и практически ползи от него.