ДАЗД подписа споразумение за защита на децата от неблагоприятно медийно съдържание

18.03.2020г.

На 17 март 2020 г., в изпълнение на чл. 32, ал. 6 от Закона за радиото и телевизията, Съветът за електронни медии, Държавната агенция за закрила на детето, Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори, Българската национална телевизия, Българското национално радио традиционно преподписаха Споразумение за 2020 г. за защита на децата от съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие.  

 Във връзка с въведеното с решение на Народното събрание на Република България от 13 март 2020 г. извънредно положение в страната и като предпазна мярка срещу разпространението на коронавируса COVID-19, тази година беше взето решение подписването да е неприсъствено.

Чрез подписването на Споразумението страните още веднъж заявяват своята готовност да обединят усилията си и в партньорство да работят за прилагането на Критериите за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата, приети през 2011 г. и изменени през 2017 г., с цел защита на детската аудитория и правата и интересите на децата.

Призовават се всички доставчици на медийни услуги, които желаят да се присъединят към Споразумението писмено да заявят това на електронната поща на Съвета за електронни медии – office@cem.bg или чрез лицензиран пощенски оператор.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.