ДАЗД ПРИЗОВАВА ДА СЕ СПАЗВАТ СТРИКТНО КРИТЕРИИТЕ И СТАНДАРТИТЕ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА

30.04.2020г.

С въвеждане на извънредното положение в страната Държавната агенция за закрила на детето е в готовност за сътрудничество с всички, работещи в интерес на децата. ДАЗД се обърна към кметовете в България с апел за повишена ангажираност към  децата, включително и към тези от тях, които са настанени в резидентна грижа. На всички общини в страната Агенцията предостави материали с правила и съвети за опазване на здравето на децата, предложения за активно и забавно организиране на свободното време, както и възможности за търсене на информация и подкрепа при нужда.

Във връзка със случаите на дете заразено с коронавирус, което е настанено в ЦНСТ или социална услуга, следва да се има предвид, че в Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца (НКССУД), Приложение № 3 са разписани конкретните Стандарти и ясни критерии за тяхното изпълнение. Доставчикът на социалната услуга от резидентен тип е длъжен да осигури на настаненото дете подходящи здравни грижи и безопасна и сигурна среда за него. В критериите на Наредбата е заложено, че всяка услуга трябва да има разработен план за действие при бедствия, аварии, инфекциозни заболявания и други критични ситуации. В Практическите насоки за работещите в услугите за деца, които са изработени от ДАЗД, е посочено, че освен разработения план, би могло да има и процедура за осигуряване на безопасна и сигурна среда, живот и бит на настанените деца и персонала. Тя разписва задължение за ежегодното преразглеждане на плана за действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари, а медицинското лице в услугата разработва план за действие при инфекциозни заболявания.

Напомняме, че в края на месец февруари 2020 г.  на среща с всички директори на РЗИ, организирана от Агенцията, в партньорство с Министерство на здравеопазването, от страна на ДАЗД се обърна внимание на конкретните указания за действие при епидемиологична обстановка.

От страна на Агенцията е изискана и информация от кметовете на общините в страната, която да опише, споделените от тях затруднения, предизвикателства и добри практики, които срещат с децата, настанени в Центровете за настаняване от семеен тип и социалните услугите за деца, в условията на извънредно положение.

 

 

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.