ДАЗД призовава за спазване на правата на децата по време на протестите

15.08.2013г.

Във връзка със зачестилите сигнали относно участието на малолетни и непълнолетни по време на протестите, позицията на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ е, че опазването на живота и здравето на децата по време на подобни мероприятия е от първостепенно значение.

Конвенцията на ООН за правата на детето прогласява, че родителите или настойниците са тези, които носят първостепенна отговорност за отглеждането и развитието на децата. Висшите интереси на подрастващите са тяхна основна грижа, както и изграждането на ценностната им система.

Държавната агенция за закрила на детето още веднъж подчертава, че ролята на държавата чрез съответните институции е да съветва и обучава семейството за правата и отговорностите им спрямо децата. Незабавната намеса на институциите в тези отношения чрез органите за закрила е регламентирано в случаите, когато физическото, психическото и интелектуалното развитие на децата е нарушено от действията или бездействията на родителите.

Присъствието на деца по време на законно организиран и проведен граждански протест е израз на волята и отговорността на техните близки. Основно задължение на родителите, заложено в Закона за закрила на детето, е да придружават децата си на обществени места след 20,00 ч., ако не са навършили 14-годишна възраст, и след 22,00 ч., ако не са навършили 18-годишна възраст.

Тревожна тенденция е, че по време на масови мероприятия – протести, спортни състезания, концерти и др., често има провокации и съществува риск от ескалиране на напрежението и създаване на опасност за живота и здравето на всички участници, но най-вече на децата - предвид тяхното уязвимо физическо и психическо развитие. Затова ДАЗД призовава родителите внимателно да преценят доколко е подходящо участието на техните малчугани в протестите.

Отговорност на всеки, който забележи на протестите дете, оставено без надзор от страна на родител или стане свидетел на непристойното поведение от страна на участници в публично организирани прояви, които грубо нарушават обществения ред и създават опасност за малолетните и непълнолетните, е веднага да сигнализира органите по опазване на обществения ред и сигурност, които са и органи по закрила на детето.

Като взема под внимание тревогите на граждани, неправителствени организации и политически сили, Държавната агенция за закрила на детето изразява принципната си позиция, че децата също са носители на основни граждански права, включително правото да се включват в мирни действия /чл.15 от Конвенцията за правата на детето на ООН/. Те имат възможност да формират възгледите си чрез участие в цивилизовани и конструктивни форми на масова изява на общественото мнение и да получават своите уроци по демокрация, но това трябва да става в съответствие с тяхната възраст, способности за възприемане, без уронване на достойнството им или застрашаване на живота и здравето им. Децата и младите хора трябва да бъдат защитени от негативните страни на протестите чрез общите усилия на всички ангажирани лица - на родителите и на всички останали отговорни институции, на органите за закрила, на законодателната власт чрез съответните належащи нормативни промени.

Държавната агенция за закрила на детето се обръща към родителите и цялото общество: „Нека да бъдем отговорни към децата и да направим всичко възможно, за да не пострадат по време на протестите”.