ДАЗД приключи успешно изпълнението на проект „Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на

20.05.2015г.

Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ приключи успешно изпълнението на проект „Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията на Държавната агенция за закрила на детето”. Проектът бе реализиран за 8 месеца с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”.

В рамките на проекта бе направен анализ на функционалната и организационната структура на Агенцията и бе изготвен план за действие за подобряване  дейността на експертите, с цел повишаване на административния капацитет и избягване на дублиращи се функции. На база на направения анализ бяха разработени проекти за нов устройствен правилник, за вътрешни правила за организацията и функциите на звената в ДАЗД и правилник за вътрешния трудов ред.

Изпълнението на проекта създаде условия за оптимизиране на структурата на Държавната агенция за закрила на детето и за подобряване на организацията и качеството на работата й, както и визия за нейното дългосрочно институционално развитие. Чрез оптимизирането на дейността и прилагането на принципите на доброто управление бе създаден механизъм за формиране на гъвкава и адекватна на динамиката на процесите по създаване и прилагане на държавната политика по закрила на правата на децата.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.