ДАЗД публикува доклада за дейността си през 2015 г.

18.03.2016г.

Държавната агенция за закрила на детето публикува на интернет сайта си доклада за дейността си през 2015 г. Докуменът, структуриран в 10 раздела, отчита постиженията на агенцията и откроява предизвикателствата пред системата за закрила на детето.

Дейността на ДАЗД през миналата година беше насочена към изпълнение на планираните на национално ниво конкретни мерки в сферата на деинституционализацията и промяната на грижата за децата с увреждания. Агенцията имаше ключова роля в придружаването на децата, техните семейства и екипите на новите резидентни услугив общността, в процеса на адаптация към новата среда, в  съблюдаването и гарантирането на правата на уязвимите деца. В хода на процеса беше преосмислена концепцията за резидентна услуга в посока на индивидуализиране на подхода в обгрижването и премахване на социалната изолация. Постигнати бяха значителни резултати в развитието на капацитета за вземане на решения за децата с увреждания и техните семейства и в изграждането на среда за споделяне на опит и практики за специалисти.

Сред приоритетите на ДАЗД в процеса на деинституционализацията бе подкрепата за изградената нова мрежа за алтернативна грижа за деца. Качеството на грижата и устойчивостта на новите услуги са сред сериозните предизвикателства в настоящия етап на този процес.

Основна дейност на ДАЗД е мониторингът и контролът относно спазването на правата на децата  като гаранция за повишаване на благосъстоянието им.

<strong>През 2015 г. са извършени 218 проверки</strong>, от които <strong>74</strong> в отдели за закрила на детето към дирекции „Социално подпомагане”, <strong>53</strong> в образователни институции, <strong>43</strong> в специализирани институции за деца, <strong>48</strong> проверки на доставчици на социални услуги за деца.

Съществена част от осъществявания от ДАЗД мониторинг и контрол е работата по жалби и сигнали на граждани или юридически лица <strong>През 2015 г. инспекторите на ДАЗД са работили по 2490 преписки.</strong> Най-висок дял от тях касае различните форми на насилие над деца. Водещи са случаите за упражнено физическо насилие, психическо насилие, системен отказ от полагане на грижи или незачитане на основни нужди на детето от страна на неговите родители (неглижиране), сексуално насилие или блудство с дете.

Сигналите касаят деца, отглеждани в семейна среда или в специализирани институции, спрямо които е упражнявано физическо насилие от страна на персонала или други деца, насилие в училище и детска градина, в т. ч. използване на неприемливи методи на възпитание от страна на персонала, както и психическо или физическо насилие от родител или съжителстващо лице, неглижиране, а също и сигнали за сексуално насилие в и извън семейна среда.

На второ място са сигналите за деца в риск, нарушени права и необходимост от предприемане на мярка за закрила на деца, поради неподходящи условия за отглеждането им или рискова обществена среда, неосигуряване на образователните им потребности и риск от отпадане от образователната система, грубо отношение и неподходящи методи за възпитание, неприемливо поведение и/или агресия спрямо и между деца, прояви на дискриминация и др.

Сред поставените проблеми голямо място заемат споровете за упражняване на родителски права и нарушени лични контакти на родителите с деца.

В резултат на извършената контролна дейност, през 2015 г. са издадени <strong>176 задължителни предписания </strong>с писмени методически указания за изпълнението им и механизъм за взаимодействие между отговорните институции.

Направени са <strong>14</strong> предложения за налагане на дисциплинарни наказания на служители, които с действията си са довели до нарушаване на права и законни интереси на деца. В преобладаващия брой случаи се касае до служители в образователни и специализирани институции, които използват неприемливи методи на възпитание и упражняват физическо насилие към деца или не предприемат необходимите действия при инциденти.

Съставени са <strong>22 акта</strong> за установяване на административно нарушение по реда на чл. 45 от Закона за закрила на детето - за предоставяне на услуги без лиценз, за неизпълнение на задължителни предписания, за неуведомяване за нуждата от закрила на дете, за разпространяване на сведения и данни за личността на дете, без съгласието на неговите родители и на органа, предприел мярка за закрила

Съгласно чл 45а от ЗЗДет., приходите от глоби и имуществени санкции, наложени с наказателни постановления на председателя на ДАЗД, постъпват в център „Фонд за лечение на деца” към министъра на здравеопазването<strong>. Размерът на наложените санкции през 2015 г</strong><strong>. e общо 33 000 лв</strong>.

Отчетени са положителни резултати от контролната дейност на агенцията, които са видни от изпълнението на предписанията и от констатациите при извършените повторни проверки. Пропуските и нарушенията са отстранени и са защитени правата на децата.

През 2015 година ДАЗД продължи да координира  работата на органите по закрила на детето във връзка с международното сътрудничество и обмена на информация по случаи на деца в риск с партньорски институции в страната и чужбина.

Агенцията е контактна точка на България в ГД „Правосъдие”, Европейската uомисия, Агенцията за основни права и Комитета от Ланзароте на Съвета от Европа по въпросите, по отношение на утвърждаване на правата на детето. По този начин се представя държавната политика за закрила на детето пред международната аудитория, като се поставят акценти в утвърждаване на правата на детето. Особено активно е участието на представители на ДАЗД в работата по утвърждаването на Конвенцията Ланзароте, както и по координирането на нейното изпълнение от страна на България.

ДАЗД координира подготовката за защитата на Трети, четвърти и пети консолидиран периодичен доклад за изпълнението на ангажиментите на Република България по Конвенцията на ООН за правата на детето, като с помощта на другите институции, органи по закрила, подготви отговори по Списък с въпроси от Комитета по правата на детето.  През 2016 година предстои българска делегация да защити доклада по изпълнението на ангажиментите на нашата страна по Конвенцията.

<strong>Над 100 са  международните случаи с деца</strong>, които е координирала агенцията. Те са свързани с:
<ul>
<li>изоставени български деца в чужбина и изследване на семейната среда, в която предстои деца да бъдат върнати в страната ;</li>
<li>проучване на нагласите, желанието и възможностите за реинтеграция при биологичните родители на български деца в чужбина;</li>
<li>деца български граждани, попаднали в системите за закрила в други държави;</li>
<li>деца в риск на територията на страната, които са обект на социална закрила в чужбина.</li>
</ul>
По част от сигналите са изисквани социални проучвания от дирекции «Социално подпомагане» за семейства и роднините на децата и е организирано предоставянето на нужната информация на компетентните служби в чужбина.

Изключително активни през изминалата година бяха усилията на ДАЗД по случаите  с деца, жертви на трафик. <strong>През 2015 г. агенцията е сезирана за 34 деца, станали жертва на трафик </strong><strong>с цел трудова и сексуална експлоатация</strong> предимно в Швеция, Австрия, Великобритания, Германия, Словакия, Чехия и Сърбия.

<strong>Координирано е репатрирането на 25 деца от страните-членки на ЕС</strong> - пет деца от Великобритания,  десет деца от Швеция, пет от Австрия, две деца от Германия, две от Испания и едно от Кипър.

С цел предотвратяване на случаите с деца, жертви на трафик, председателят на ДАЗД направи <strong>36 мотивирани становища до министъра на вътрешните работи за налагане на мярка по 76 а от Закона за българските лични документи – отнемане на документите на детето за срок от 2 години</strong>. Прилагането й предотвратява извеждане и въвличане в последващ трафик и експлоатация и дава възможност за осъществяване на наблюдение от страна на социалните работници с оглед гарантиране на правата на децата.

Предприемането на действия и мерки и създаването на постоянни условия за гарантиране на правата на децата, търсещи или получили международна закрила в Република България, бяха основни предизвикателства за ДАЗД и през 2015 година. Националния съвет за закрила на детето към председателя на агенцията обсъди на две свои заседания нововъзникналите трудности и идентифицира най-рискова група - непридружените деца чужденци. Започна създаването на Координационен механизъм за взаимодействие на институционално ниво. Най-важните задачи, които той ще регламентира, са свързани с:
<ul>
<li>осигуряване на преводачи;</li>
<li>осигуряване на достъп до социални услуги, които могат да отговорят на специфичните потребности на тези деца;</li>
<li>засилване на капацитета на отделите за закрила на детето с оглед ефективна закрила на децата и работа с тях;</li>
<li>специализирана подготовка на работещите на терен с децата мигранти – социални работници, полицейски и гранични служители; учители, доставчици на социални услуги за деца;</li>
<li>подобряване на качеството на грижата, която получават децата по време на производството по кандидатстване за международна закрила;</li>
<li>достъпът до качествена здравна грижа;</li>
<li>включването на децата в образователната система;</li>
<li>създаване на адаптирани обучителни материали по български език за деца чужденци и осигуряване на средства за курсовете по български език;</li>
<li>изграждане и поддържане на единна информационна система за непридружените деца.</li>
</ul>
Издаването на лиценз за предоставяне на социални услуги за деца е една от основните дейности на председателя на ДАЗД. <strong>През 2015 г. са издадени 102</strong> <strong>лиценза за предоставяне на 142 социални услуги</strong>. Най-много са разрешенията за „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца”; „Център за обществена подкрепа”, „Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца”, „Мобилен център за работа с деца”, „Приемна грижа”, „Център за настаняване от семеен тип”.

Лицензи са издадени и за осъществяване на иновативни услуги за деца: „Консултативен център по проблемите на домашното насилие”, „Защитено пространство”, „Контактен център за деца и родители преди, по време на или след раздяла/развод”, „Семейно-консултативен център”, „Център за ранна интервенция”. Те създават условия за обхващане на всички уязвими общности и групи като предлагат специализирани програми за подкрепа на децата и техните семейства, включително и за деца от други европейски страни.

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/sacp_report_2015.pdf&quot; download="all" viewer="google"]