ДАЗД разработва Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца

04.10.2016г.

<div class="single_news">

Заместник-председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Велина Белева представи основните стратегически цели на разработваната в момента Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца по време на заседанието на Националния съвет по превенция на престъпността. С документа ще бъде зададена рамката на държавната политика в тази област за следващите 5 години.

Стратегическите цели, заложени в програмата, са:
<ul>
<li>Повишаване на ефективността на мерките за закрила на децата от насилие;</li>
<li>Подобряване на благосъстоянието на детето с цел превенция на домашното насилие;</li>
<li>Превенция на сексуалното насилие, сексуалната злоупотреба и сексуалната експлоатация на деца;</li>
<li>Превенция на всички форми на насилие срещу деца;</li>
<li>Превенция на насилието срещу деца в образователната система;</li>
<li>Създаване и развитие на различни услуги, модели и инструменти за превенция на насилието и работа с деца, жертви и извършители на насилие;</li>
<li>Повишаване на капацитета на професионалистите, работещи с деца и подобряване на междуинституционалното сътрудничество и координация;</li>
<li>Повишаване на чувствителността и информираността на обществото по въпросите на насилието над деца.</li>
</ul>
Г-жа Белева очерта и останалите мерки, които ДАЗД прилага за намаляване на насилието сред децата и младежите. Вече е стартирало извършването на проверка за ранните съжителства и ранните раждания, основно в малките населени места в страната. За случаите на съжителства с лица под 16 години през 2015 г. от дирекциите „Социално подпомагане“ са изпратени 1094 сигнала до районните прокуратури.

През изминалата година мултидисциплинарните екипи по Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие за работили по 1104 случаи. Водещо място сред тях имат сигналите, постъпили на Националната телефонна линия за деца на ДАЗД 116 111.

ДАЗД разработи и изпрати до специалистите методически насоки, предназначени за работещите в социалната услуга „Кризисен център“ и в отдел „Закрила на детето“ относно случаите на деца, жертва на трафик и експлоатация.

За да бъдат защитени правата и интересите на децата в риск и да се гарантира тяхната безопасност, предстои въвеждането на Процедура за достъп на доброволци до специализираните институции и услуги за деца в общността. Тя е разработена от ДАЗД, МТСП, ММС, АСП и неправителствени организации.

За превенция на отпадането на деца от образователната система лица, председателят на Държавната агенция за закрила на детето лицензира богата палитра от социални услуги, които оказват подкрепа на децата в риск от отпадане или отпаднали от училище и техните семейства.  Действащ лиценз имат <strong>31 услуги </strong>в цялата страна<strong>, </strong>работещи за намаляване броя на необхванатите и преждевременно напусналите образователната система лица в задължителна училищна възраст: центрове за обществена подкрепа, центрове за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца, мобилни центрове за работа с деца, центрове за работа с деца от улицата, центрове за социална рехабилитация и интеграция за деца със СОП и застрашени от отпадане от училище.

Своите политики за превенция на насилието над деца от училище представиха министерствата на образованието и науката, на младежта и спорта и на вътрешните работи. Директорът на 133 СУ „А. С. Пушкин“ сподели практики и даде предложения за подобряване на работата между институциите, учителите и родителите.

</div>