ДАЗД разработи Практически насоки за работещите в новите услуги ЦНСТ

29.08.2016г.

През 2015 и 2016 г. екипът на Държавната агенция за закрила на детето усилено извършва проверки и мониторинг върху дейността на социалната услуга от резидентен тип – Център за настаняване от семеен тип. Наблюденията са върху качеството на живот и грижа за децата в новите услуги и спазването на техните права, както и върху други услуги, предоставяни от общината или от лицензирани доставчици. Повод за това са постъпили сигнали или идентифицирани при други проверки данни за лошо качество на грижата и нарушения на правата на детето.

На базата на тези проверки, както и от проведено анкетно проучване се установи необходимостта от изготвяне на практически насоки, които да послужат за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите в услугата. Целта на разработените насоки е улесняване на доставчиците на услугите и уеднаквяване на практиката на екипите на услугите по отношение поддържането на подробна и актуална документация за предоставяните услуги, персонала и настанените деца.

Практическите насоки дават конкретни указания, как да се извърши оценката на потребностите на децата, въз основа на които да се планират грижите за тях; как да се действа при сигнал за насилие над дете, кои компетентни органи следва да се информират, също как да се реагира при инцидент с дете или при отсъствие без разрешение. В насоките е посочено по какъв начин да се извършва подкрепата в развитието на умения за независим живот на децата. Насоки са дадени и по отношение на вътрешния контрол, който трябва да се упражнява по отношение на грижата за децата и на качеството на предоставяните услуги, как да се осъществява подбор на персонала и необходимост от определяне на критерии, на които да отговаря.

"Искрено се надяваме, че с тези си действия да подобрим условията на живот на българските деца и спазването на техните права", това сподели председателят на ДАЗД Офелия Кънева по повод изготвените насоки.

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/prakticheski_nasoki_-cns…; download="all" viewer="google"]

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.