ДАЗД СТАНА ЧЛЕН НА ГЛОБАЛНАТА МРЕЖА НА ТЕЛЕФОННИ ЛИНИИ В ПОМОЩ НА ДЕЦА

15.06.2021г.

Държавната агенция за закрила на детето стана пълноправен член на Глобалната мрежа от национални телефонни линии за деца – Child Helpline International (CHI). Организацията е призната от международни органи като Комитета по правата на детето на ООН и други регионални организации като единствената в света, която се ангажира да развива капацитета на телефонните линии за деца в световен мащаб.

Процедурата по кандидатстване за членство на ДАЗД в Глобалната мрежа от национални телефонни линии за деца стартира през 2020 г. по инициатива на председателя на агенцията д-р Елеонора Лилова. Целта е да се използват различните възможности, които организацията предлага и да се надгради още повече управлението на Националната телефонна линия за деца 116 111.

Международната организация CHI е създадена през 2003 г. и се състои от 173 участника от 142 държави от целия свят. Тя координира информацията, знанията, опита, както на  , така и на външни източници. Този значим ресурс се използва за подпомагане на системите за закрила на детето и представлява сътрудничество, което обединява изключително разнообразна група от телефонни линии за деца от цял свят, които споделят обща визия и ценности за даване на глас на всяко дете.

„Участието на децата е основен принцип на Конвенцията на ООН за правата на детето. Целта е да се повиши разбирането, че те не са просто обекти в живота, а фактори в собственото си човешко развитие. Вслушването и вземането предвид на тяхното мнение, е както ключово за защитата на интересите и правата им, така и начин за придобиване на социални умения, граждански компетентности и увереност, които подкрепят тяхното развитие и потенциал.“, подчерта председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова

С подписването на споразумението Националната телефонна линия за деца 116 111 в България зае своето място и в Общото събрание на линиите за помощ на деца. То се провежда два пъти годишно, а в него членуват 173 национални детски линии. Това сътрудничество помага да се установят важни тенденции от обажданията на децата на тях. Ежегодно Глобалната мрежа разпространява сред своите членове и инструменти за оценка на качеството, чрез които се открояват области, в които има необходимост от обучения за обслужването на горещите телефонни линии за деца.

Част от споразумението е и ангажимента на ДАЗД за партньорство с организации, насочени в подкрепа на децата, телекомуникациите и частния сектор, за да се насърчат да признаят детските линии за помощ като ключов инструмент за закрила на детето.

 „Ние от екипа на ДАЗД сме истински удовлетворени от проявеното доверие на децата, техните родители и гражданите, които търсят помощ от нас чрез линията. Високият брой обаждания на 116 111 не е само статистика – той показва, че обществото става все по-чувствително към живота и нуждите на всяко дете.”, сподели председателят на ДАЗД –  д-р Елеонора Лилова.

Всеки човек, който е загрижен за дете или е свидетел, че то е в риск, може да се свърже с телефон 116 111 напълно безплатно, по всяко време на денонощието, всеки ден. Линията е възможност за подкрепа, както за децата, така и за хората, които се грижат за деца и чрез нея те могат да получат информация и психологическа помощ от специалист. ДАЗД ще продължава да полага усилия на национално и международно ниво нейните услуги да продължават да се развиват и подобряват.