ДАЗД СТАРТИРА ПРОЕКТ: BG05M9OP001-3.014 "РАЗВИТИ ЕФЕКТИВНИ ПОЛИТИКИ ЗА СПАЗВАНЕ ПРАВАТА НА ДЕЦАТА"

12.10.2018г.

Държавна агенция за закрила на детето стартира изпълнението на проектна процедура, разработена в отговор на необходимостта от подобряване на ефективност от политиката и по отношение спазване правата на детето и активното му включване в процеса на вземане на решение при въвеждане и развитие на политиките за деца.

Предвидените дейности са насочени към проучване и анализ на системата за закрила, подобряване на ефективността и ефикасността на процеса на изпълнение на детското участие върху формирането на местните и националните политики, свързани с децата.

В проекта се предвижда обучението на 100 служители, което от своя страна ще повиши професионалната им компетентност за по-ефективно изпълнение на задълженията на работещите в ДАЗД, МТСП и АСП. Обучението е насочено към подобряване на качеството и ефективността на прилаганите политики за децата от всички участници в процеса.

Стойността на проекта е 499 999.88 лв., а продължителността по отношение на дейностите е 20 месеца, като се очаква те да дадат оценка на политиките и постигане на целите, заложени в националното законодателство, регламентиращо правата на детето при спазване на основния принцип – взаимно сътрудничество в работата на институциите и ведомствата, чиято дейност е свързана с грижата за детето и създават подходящи условия за неговото развитие.