ДАЗД сформира работна група за подобряване на взаимодействието между образователната и социалната система в гр. София

28.09.2018г.

Подобряване на взаимодействието между образователната и социалната система в случаи на деца в риск в гр. София обсъдиха директори на детски градини и училища, експерти от Министерството на образованието и науката, Агенцията за социално подпомагане и Столична дирекция на вътрешните работи. Инициатор и домакин на срещата беше председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова.

Обсъдени бяха предложения за създаване на насоки за професионалистите от образователните институции при нарушаване на правата на детето и начините за реагиране, особено при прояви на насилие и тормоз. Особено внимание беше обърнато на координацията със социалната система в тези случаи. Поставен беше и въпросът за необходимостта от актуализиране на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и при кризисна интервенция, за да се постигне по-голяма ефективност на действията. 

В резултат от срещата беше решено да се сформира неформална работна група, която да проучи добрите практики и международния опит и  да изработи единни предложения за подобряване на координацията до края на месец октомври. След това те ще бъдат обсъдени на среща с представители на образователните институции в гр. София и в страната. 

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.