ДАЗД С АПЕЛ СРЕЩУ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ДЕТСКИЯ ТРУД

12.06.2020г.

Днес отбелязваме Световният ден за борба с детския труд. Като такъв той е определен  от 2002 година и има за цел да сложи край на експлоатацията на деца, възпрепятстваща тяхното образование и имаща тежки здравословни последици.

През годините в Държавната агенция за закрила на детето постъпват сигнали за деца, които работят на открито – сергии на пазари, строителни обекти или във ваканционни селища при високи летни температури. От началото на годината в ДАЗД са постъпили само 4 сигнала за деца, които са жертви на трудова експлоатация. При сигнал за дете Агенцията незабавно сезира прокуратурата и Инспекцията по труда.

Българското законодателство е напълно синхронизирано с международното относно защитата на децата от полагане на труд. В Кодекса на труда е регламентирана специална закрила на непълнолетните, които могат да полагат труд само срещу разрешение от Инспекцията по труда.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.