ДАЗД ще бъде домакин на семинар на Съвета на Европа за детското участие

02.07.2018г.

Защо мнението на децата има значение и как да бъдат създадени подходящи политики за стимулирането на участието на младите хора ще дискутират представители на десет държави и експерти от Съвета на Европа. Домакин на двудневния семинар ще бъде Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). Официалното откриване на срещата ще се състои на 5. юли, четвъртък, от 09:00 часа в зала „Мраморна“ на Министерство на труда и социалната политика. По време на семинара ще бъдат представени резултатите от прилагането на Инструмента за оценка на детското участие на Съвета на Европа в България, Италия, Латвия, Естония, Ирландия, Румъния, и ще бъдат дискутирани планове за действие и механизми за гарантиране правото на всяко дете да изказва мнение по въпросите, които го касаят, и то да бъде вземано предвид. Участниците ще споделят добри практики с ключови представители от държавите, проявили интерес да приложат Инструмента – Финландия, Словения и Малта. Обменът на мнения ще бъде насочен към идентифицирането на предизвикателствата и трудностите и необходимите мерки за устойчиво утвърждаване на детското участие в различни институционални контексти. Целта на семинара е да се повиши осведомеността и разбирането за правото на участие на децата, да се оцени нивото на прилагане на мерките за детско участие, както и да се набележат стъпки за осъществяване на детското участие в по-пълна степен.  В България са създадени и се развиват политики и механизми, чиято цел е да спомогнат за изграждането на основа за включване на децата в обществения живот, законодателството, и всички останали процеси, които ги засягат. Основен принос за насърчаването на участието на младите хора в процесите на формиране, осъществяване и мониторинг на политиките има дейността на Държвната агенция за закрила на детето, чиято мисия е да гарантира правото на младите хора да изказват своето мнение.  Това показват резултатите от оценката, направена в страната ни през 2017 г. чрез методиката на Съвета на Европа. Те отразяват мнението на деца и младежи, професионалисти и експерти, представители на различни министерства и институции, неправителствени и организации за застъпничество. Степента на реално вслушване и отделянето на необходимото внимание на позициите, изказани от децата, трябва да бъдат подобрявани, а институциите - да бъдат обучавани за изграждане на партньорства и предоставяне на пространство и ефективни възможности за участие, смятат участниците в прилагането на Инструмента за оценка на детското участие на Съвета на Европа в България.  

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.