ДАЗД ще извърши мониторинг за спазване правата на детето в Регистрационно-приемателен център към Държавна агенция за бежанците в гр.

28.07.2015г.

<div class="single_news">

На 28 и 29 юли ДАЗД ще извърши мониторинг за спазването на правата на децата и осигуряването на сигурна и безопасна среда за тях при престоя им в Регистрационно-приемателния център в гр. Харманли. Наблюдението е в съответствие със Споразумението за сътрудничество, взаимодействие и обмен на информация между Държавна агенция за закрила на детето и Държавна агенция за бежанците. В него освен експерти от ДАЗД ще участват представители на Дирекция „Социално подпомагане“, Държавна агенция за бежанците, Регионална здравна инспекция.

Обект на мониторинг ще е осигуряването на подходяща защита и хуманитарна помощ на децата в центъра, регламентирана в чл. 22, т. 1 от Конвенцията на ООН за правата на детето, медицинско обслужване, хранене, , пропускателния режим, сътрудничеството с общината относно настойничество и попечителство.

По време на наблюдението ще бъде направена оценка на степента на задоволяване на потребностите на децата от психологическа и социална помощ, здравни грижи, обучение, гарантирана ли е сигурността и безопасността им, с какво е ангажирано свободното им време и имат ли на разположение непрекъснато преводач /включително през почивните и празнични дни/. Ще бъдат изследвани резултатите от дейностите за подготовка и подкрепа на служителите от РПЦ за работа с деца, граждани на друга държава, ще се анализират трудностите и добрите практики, както и междуинституционалното взаимодействие в процеса на работа с придружените и непридружените момчета и момичета..

Целта на мониторинга е да помогне за планиране на конкретни мерки за подобряване на работата с децата чужди граждани, както и за разработване на механизъм за усъвършенстване на качеството на взаимодействие с органите на местно ниво.

</div>

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.