ДАЗД ще проведе анкетно проучване в 122 Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи

21.07.2015г.

<div class="single_news">

Държавната агенция за закрила на детето ще проведе анкетно проучване сред ръководителите на 122 Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи, разкрити в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“.

Анкетите са насочени към ръководителите на центровете, като хора, които ежедневно се сблъскват с предизвикателства от различно естество, и които съпътстват отглеждането и възпитанието на децата. Въпросите, които са поставени в тях, касаят трудностите и проблемите, с които се сблъскват в практиката професионалистите от центровете, дефинираните от тях нужди от обучение, идентифициране на наличието или липсата на подкрепа от доброволци в работата им и др.

Целта на анкетното проучване е да се подкрепят екипите на новите услуги за справяне с трудностите и предизвикателствата при предоставянето на социалните услуги, както и за развитието на собствен механизъм за усъвършенстване на качеството на услугите. На база на резултатите от него ще бъдат изготвени указания с конкретни, ясни и подробно описани стъпки, които трябва да се предприемат в работата с децата от гледна точка на правила и процедури, съобразно действащата нормативна уредба.

Анкетното проучване ще спомогне и за правилното, съобразно идентифицираните нужди, планиране на конкретни дейности във връзка с реализирането на заложените цели в Плана за действие към Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”.

ДАЗД ще запознае отговорните институции с идентифицираните от изследването трудности в практиката, с цел намиране на съвместни решения за преодоляването им и за гарантиране на благосъстоянието на децата.

&nbsp;

</div>

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.