Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Деинституционализацията на грижата за деца с увреждания – тема на конференцията „Малките стъпки към голямата промяна“

26.05.2017г.

Конференция „Малките стъпки към голямата промяна” ще се проведе утре – <strong>27 май</strong>, <strong>сряда,</strong> в зала 1 на хотел „Родина“ от 10.30 до 17.30 часа.

На конференцията ще бъде представен процесът на деинституционализация през съдбите на децата с увреждания, през погледа на хората, които са работили и които сега работят с тях. В залата ще бъдат родители, които с подкрепата на проект "Детство за всички", откриха отново децата си и поеха огромната отговорност да им върнат любовта и топлината на семейството. Тук ще бъдат и част от децата, чиято съдба променихме - малката Теодора, Андон, Ася и Емил, Стефан, Роси, Марти и Сийка и хората, които се грижат за тях.

Заедно с широк кръг от експерти и организации, които партнираха на екипа на проект „Детство за всички“, ще поговорим за измеренията на промяната в професионалните практики, нагласите и личните истории на децата и близките до тях хора. Своя поглед за процеса на деинституционализация на децата ще споделят заместник министър-председателят и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, г-н Константин Пенчев – омбудсман на Република България, заместник министри, д-р Ваньо Шарков – зам.-министър на здравеопазването, г-н Иван Аспарухов – зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството, г-жа Гинка Чавдарова – изпълнителен директор на Националното сдружение на общините, кметове.

<strong>Проект „Детство за всички”</strong> се реализира от Държавната агенция за закрила на детето в партньорство с Агенцията за социално подпомагане и Министерството на здравеопазването в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“. Той се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Приоритетна ос № 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете“, Компонент 1: „Планиране на мерки за деинституционализация“.

<strong>Този проект промени живота на близо 1800 деца и младежи с увреждания</strong>. 1172 от тях напуснаха социалните институции и вече получават грижи съобразно нуждите и потребностите си в 121 центъра за настаняване от семеен тип и 16 защитени жилища в 72 общини. Благодарение на усилията на екипа на проект „Детство за всички” 61 деца и младежи откриха отново своите семейства и се върнаха вкъщи, други възстановиха връзките с родителите си, прекъснати с десетилетия. 279 деца бяха осиновени в страната и чужбина, а 56 - настанени в приемни семейства.

Основата на промяната бе поставена през 2010 г. с приемането на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” - документ, който се основава на най-добрия интерес на детето, подкрепа на семействата и създаване на най-добри условия за развитие на децата и реализиране на техния пълен потенциал.

Първите мерки в изпълнение на Стратегията бяха реализирани чрез проект „Детство за всички“, чиято основна цел е <strong>да се планират и приложат конкретни и ефективни мерки за реална деинституционализация на децата с увреждания, настанени в специализирани институции</strong>. Планирани бяха действия, целящи подготовка на процеса на деинституционализация за децата с увреждания, настанени в институции, чрез индивидуален подход към нуждите на всяко дете; идентифициране на подходящите социални услуги в общността и съответните целеви територии, в които те да бъдат разкрити; създаване на условия за активно включване на заинтересованите страни, привличане на местните общности и повишаване на гражданското участие в процесите на подкрепа и социално включване на децата от специализираните институции.

През юни 2010 г., когато стартира проект „Детство за всички”, в 23 дома за деца с умствена изостаналост (ДДУИ), 1 дом за деца с физически увреждания (ДДФУ) и 31 дома за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) бяха настанени близо 1800 деца над 3-годишна възраст и младежи с увреждания.

На всяко от тях бе извършена задълбочена оценка на потребностите, изследвано бе наличието на връзка с родители и близки, желанието и нагласите на семействата за поддържане на връзка с детето им. Въз основа на тази оценка беше изработен индивидуален план за грижи, насочен към стимулиране на развитието на всяко дете или младеж, чиято крайна цел е достигане на максимума на неговия капацитет и включване в живота на общността, съобразно с индивидуалните му възможности.

Изследването на потребностите и изработените индивидуални планове за грижа поставиха фундамента на бъдещите действия, които бяха пряко ориентирани към децата. Въз основа на нуждата на всяко дете от резидентна услуга /къде ще живее/ и от съпътстваща услуга /свързана с обучение, с терапия, близост до близки и важни за детето хора/ бе планирано изграждането на 149 Центъра за настаняване от семеен тип, 36 Защитени жилища, 37 дневни центъра за деца с увреждания и 34 центъра за социална рехабилитация и интеграция.

В рамките на проекта бяха организирани обучения за персонала в специализираните институции, както и за екипите, ангажирани в новите услуги. Организирани бяха обучения за въвеждане на метода за интензивно общуване и наблюдавано хранене.

Специално внимание бе отделено на процеса на подготовката на децата за извеждане от институциите. За пълноценното им включване в живота на общността след напускането на социалния дом допринася и работата със семействата, близките и роднините.

Към днешна дата в 9 от 24-те дома за деца с увреждания няма нито едно дете или младеж, 7 от тях - ДДУИ Искра (Карнобат), ДДУИ Кошарица, ДДУИ Търговище, ДДУИ Кермен, ДДУИ Просторно, ДДУИ Търнава и ДДФУ Луковит, са закрити. До края на 2015 г. ще бъдат закрити всички.

Основната цел, заложена в Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“, е гарантиране правото на децата на семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности чрез:
<ul>
<li>
<div class="ListParagraphCxSpFirst">нормативно регламентиране, финансово обезпечаване и кадрово осигуряване на широк спектър от услуги за деца и семейства в общността, стъпвайки на добрите практики и привличайки иновативни подходи;</div></li>
<li>
<div class="ListParagraphCxSpMiddle">повишаване капацитета в системата за закрила на детето чрез ясно очертаване и ефективно разпределение на правомощията и отговорностите на органите за закрила на детето, доставчиците на услуги и осигуряване на адекватен професионален капацитет за ефективното функциониране на системата;</div></li>
<li>
<div class="ListParagraphCxSpLast">закриване на 137 институции за деца в рамките на 15 години считано от приемането на документа;</div></li>
<li>недопускане настаняването и отглеждането на деца от 0 до 3 години в резидентна грижа от всякакъв тип след приключване на реформата.</li>
</ul>