Ден на отворените врати в териториалните отдели на ДАЗД

28.09.2015г.

<div class="single_news">

Държавната агенция за закрила на детето се присъединява към Националния информационен ден за осиновяването. На <strong>29 септември</strong> в 5-те териториални отдела на ДАЗД /в градовете Варна, Бургас, Пловдив, Русе и Враца/ и в приемната в гр. София ще се проведе Ден на отворените врати.

Експерти ще консултират гражданите по въпроси, свързани с правата на децата и процедурата за осиновяване - какви документи е необходимо да бъдат набавени, къде се подава заявлението от кандидат-осиновителите, какво включва самото проучване и колко е неговото времетраене, кой го извършва, къде се поддържат и съхраняват регистрите за пълно осиновяване, кой съд е компетентен да се произнесе по допускането на пълно осиновяване и т.н. Осиновителите ще бъдат консултирани към какви услуги могат да се насочат в следосиновителния период, ако срещат трудности с адаптацията на детето.

Националният информационен ден за осиновяването се организира за втора поредна от Българска асоциация „Осиновени и Осиновители“. Целта на инициативата е да се повиши чувствителността и информираността на обществото по темата и да се насърчи формирането на общности от осиновители за подкрепа и взаимопомощ.

</div>