ДЕЦАТА И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА COVID-19

24.04.2020г.

Ние всички сме изправени пред голямо изпитание, причинено ни от новата за света болест COVID-19. В такива моменти животът ни учи да се обединяваме и заедно да ставаме по-силни от предизвикателствата, които ни поднася. Ето защо на свой ред ние, от Държавната агенция за закрила на детето, се обръщаме към всички граждани, независимо в каква роля или позиция са – родители, професионалисти, хора, които се грижат за деца, за да обърнем внимание, че здравето на всички ни е от първостепенна важност и всички имаме отговорността един към друг, но най-вече трябва да се грижим за децата, които са най-уязвимата част от нашето общество. 

Децата са най-крехките човешки същества и във възникналата ситуация на пандемия. „Дори и здравето им да не е силно засегнато от коронавируса, то пандемията би могла да им повлияе неблагоприятно на емоционалното, социалното и интелектуално развитие. Последиците от нея ще са изключително тежки за децата в най-бедните семейства, както и тези, които са поставени в неравностойно положение и/или различни уязвими ситуации.“ – подчерта д-р Елеонора Лилова, председател на Държавната агенция за закрила на детето.

Според доклада на главния секретар на ООН относно въздействието на COVID-19, за децата има три основни начина, по които ще са засегнати от кризата чрез: инфекцията със самия вирус; социалната изолация и икономическото въздействие на мерките за ограничаване на коронавируса; негативните последици от въздействието на социалното изолиране и физическото блокиране на децата.

В документа, който е разработен съвместно с Групата на приятелите на децата и Целите за устойчиво развитие, се отбелязва, че приоритет е да се погрижим за детското развитие в няколко направления: минимализиране на въздействието от социалното дистанциране на децата с програми за социална закрила, които да достигнат и до най-уязвимите групи; да се подкрепи поддържането на услуги за децата с акцент върху равния достъп до училищно образование, хранителни програми, медицински услуги, както и програми за закрила на детето; да се осигури практическа подкрепа на родителите и/или хората, които полагат грижи за тях, включително и насоки как да обясняват ситуацията на децата с цел опазване на тяхното психичното здраве и тях самите.

В тази посока ДАЗД вече предприе конкретни действия за осигуряване на психологическа подкрепа на децата и техните семейства, както и за разработване на първична и превантивна подкрепа за професионалистите, работещи с деца. От ключова важност е да не пренебрегваме децата от уязвими групи: бежанци, бездомни деца, деца от малцинства, деца с увреждания и тези в резидентни услуги. Подкрепата за всяко дете, където и да се отглежда то, е наша първостепенна отговорност.

Децата и младите хора са нашето бъдеще и с нашата подкрепа могат да донесат положителна промяна в обществото, затова сега повече от всякога носим отговорността да се погрижим за тяхното здраве и да предвидим последиците от настоящата кризисна ситуация.